Zajęcia pozalekcyjne

W naszej szkole uczniowie mogą brać udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych.
Oto ważniejsze z nich:

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

Szkolne koło wolontariatu to grupa młodych, aktywnych ludzi, którzy niosą pomoc potrzebującym.
• organizują w szkole kwesty, kiermasze i koncerty, z których dochód jest przeznaczony na budowę domu hospicyjnego w Tychach
• uczestniczą w kwestach organizowanych w hipermarketach
• biorą udział w ogólnopolskiej akcji Pola Nadziei
• przygotowują przedstawienia teatralne dla dzieci osieroconych z okazji Dnia Dziecka i Mikołajek
• uczestniczą w Festiwalu Tyskiej Nadziei
• kwestują na cmentarzach w Tychach
• uczestniczą w akcjach charytatywnych banku żywności
• wspierają schronisko dla zwierząt w Tychach, organizując zbiórki żywności
• opiekują się dziećmi chorymi, podopiecznymi fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci
Przedsięwzięcia realizowane przez wolontariuszy to przede wszystkim działanie grupowe. Cenne dlatego, że pozwalają młodzieży nabywać umiejętność współpracy w grupie, uczą poszukiwania kompromisów, rozwiązywania konfliktów. Ponadto wpływają na zdyscyplinowanie i zdolność obserwowania otoczenia oraz kształtowanie postaw wrażliwości, otwartości, empatii i solidarności.
Serdecznie zapraszamy do współpracy uczniów zainteresowanych pracą w szkolnym wolontariacie.
Opiekunem Szkolnego Koła Wolontariatu jest Małgorzata Binias-pedagog szkolny.

Młodzież12

Gazetka szkolna „VERTE”

W roku 1990 powstała gazetka szkolna „Verte”. Przez 11 lat jej opiekunem była mgr Jadwiga Wiendlocha. Obecnie zespołem redakcyjnym opiekuje się mgr Małgorzata Bartosik.

Młodzież13

Partnerski Klub Europejski przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Tychach

Klub Europejski powstał w 1997 roku i został zarejestrowany w Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana w Warszawie. W październiku 2012 roku działalność Klubu została reaktywowana i obecnie skupia on około 60 członków. Opiekunem jest pani Agnieszka Gemborys. Obecnie głównymi celami Klubu są:
• edukacja w zakresie kształtowania i rozwijania świadomości europejskiej,
• przełamywanie barier i popularyzowanie poprzez różne formy działalności informacji dotyczących Unii Europejskiej,
• nawiązywanie kontaktów międzynarodowych oraz rozwój współpracy ze szkołami i instytucjami zagranicznymi,
• kształtowanie poczucia wspólnoty kulturowej Europejczyków,
• kształcenie umiejętności w zakresie języków obcych,
• wzmacnianie procesów integracyjnych społeczności szkolnej I LO,
• kształtowanie postaw tolerancji i szacunku,
• rozwój zainteresowań.
Partnerski Klub Europejski oferuje:
– zajęcia języka angielskiego prowadzone przez „native speakera”,
– warsztaty kulturowe w ramach współpracy z różnymi instytucjami (projekty AIESEC, wolontariusze European Voluntary Service, Regionalne Centrum Edukacji Europejskiej itd.),
– projekty współpracy ze szkołami zagranicznymi w ramach programu eTwinning,
– projekty wymian młodzieży w ramach programu „Młodzież w Działaniu”,
– możliwość udziału w programie COMENIUS Partnerskie Projekty Szkół,
– organizację imprez turystyczno-poznawczych na terenie Polski,
– wyjazdy do teatrów, wyjścia do kina,
– wieczorki filmowe i inne spotkania integracyjne,
– współpracę z klubami europejskimi oraz innymi organizacjami o charakterze proeuropejskim w kraju i zagranicą, głównie z Fundacją im. Roberta Schumana w Warszawie.
Partnerski Klub Europejski był organizatorem wielu wymian młodzieżowych:
– w ramach programu „Młodzież w Działaniu”: w Rowach w 2005 roku, w Portugalii (Villa Nova de Famalicao) w 2006 roku, w Wielkiej Brytanii (Northampton) w 2009 roku, w Finlandii (Nokia) w czerwcu 2012 roku, we Francji (Le Mans) we wrześniu 2013 roku.
– w ramach programu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (od 2002 roku młodzież uczestniczyła w ponad 50 projektach).

Młodzież14

COMENIUS Partnerskie Projekty Szkół.

W lipcu 2015 roku zakończył się kolejny projekt realizowany w ramach programu COMENIUS Partnerskie Projekty Szkół.
Projekt: „Different Cultures on European Stage” – „Różne kultury na europejskiej scenie” skierowany był do uczniów klas I i II, angażujących się w działania Klubu Europejskiego.
Partnerami w projekcie były: Włochy, Grecja, Rumunia, Niemcy, Finlandia, Bułgaria, Polska Czas trwania: sierpień 2013 – lipiec 2015 r.
Projekt podejmował temat wartości, tolerancji dla innych kultur, bogactwa różnych kultur. Głównym narzędziem, które służyło do nauki i zapoznawania się z daną kulturą był TEATR. Przy okazji każdej wizyty uczniowie przygotowywali sztukę teatralną, która poruszała konkretny temat np. tolerancji, szacunku, bycia Europejczykiem wśród innych kultur itp. Uczniowie na każde spotkanie przygotowywali prezentacje multimedialne, scenariusze, artykuły, plakaty. Ważnym punktem każdej wizyty był wieczór międzynarodowy, na którym były przedstawiane tradycje i kultura danego kraju. Została również utworzona strona internetowa projektu oraz słownik najpotrzebniejszych zwrotów używanych w każdym kraju partnerskim.
Koordynatorem projektu w I LO była Agnieszka Gemborys.

Młodzież123