Stypendia

Stypendium „Tyskie Orły”

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie pobierający naukę na terenie miasta Tychy w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej uczęszczający odpowiednio do:

 • szkoły podstawowej z wyłączeniem klas I-III
 • liceum ogólnokształcącego
 • technikum
 • szkoły branżowej.

Uczeń ubiegający się o stypendium za wyniki w nauce i znaczące osiągnięcia naukowe i artystyczne musi posiadać co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz uzyskać w klasyfikacji rocznej w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 4,75.

Uczeń ubiegający się o stypendium za znaczące osiągnięcia sportowe musi posiadać co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

Obowiązuje odrębny wzór wniosku dla uczniów ubiegających się o stypendium za osiągnięcia naukowe i artystyczne oraz odrębny wzór wniosku dla uczniów ubiegających się o stypendium za osiągnięcia sportowe

Wnioski o przyznanie stypendium składa się do Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach, Al. Piłsudskiego 12, II piętro, w terminie od 1 do dnia 15 września każdego roku szkolnego.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić rodzic lub opiekun prawny ucznia lub pełnoletni uczeń.

Wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Do wniosku należy dołączyć kopie świadectwa szkolnego oraz odpowiednio: kopie dyplomów potwierdzających uzyskanie każdego wykazanego we wniosku osiągnięcia, regulaminy konkursów lub wydruki ze strony internetowej organizatora z podaniem źródła jego dostępności – link do strony internetowej, zaświadczenie potwierdzające zakwalifikowanie się do kadry Polski w dyscyplinach olimpijskich, zaświadczenie o osiągniętym wyniku sportowym ucznia uzyskanym w konkurencji olimpijskiej, wydane przez polski związek sportowy, zaświadczenie o niepełnosprawności ucznia.

Do wniosku należy dołączyć również podpisaną informację o przetwarzaniu danych osobowych.

Szczegółowe informacje i wnioski do pobrania na stronie internetowej:

https://www.oswiata.tychy.pl/stypendia-i-zasilki/tyskie-orly.html

 

Inne programy stypendialne

Projekt Śląskie. Inwestujemy w talenty – VII edycja

Rozpoczął się nabór w ramach VII edycji projektu Śląskie.Inwestujemy w talenty

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami:

Informacje na temat programu stypendialnego

Regulamin

 

Stypendium motywacyjne

Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który ma co najmniej dobre zachowanie i uzyskał wysoką średnią ocen w półroczu poprzedzającym to, w którym przyznawane jest stypendium, np. uczeń za wysoką średnią ocen w pierwszym półroczu roku szkolnego może otrzymać stypendium w drugim półroczu.

Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania. Stypendia te są przyznawane w kwocie do 248 zł.

Wysokość wymaganej średniej ocen ustala komisja stypendialna powołana przez dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego. Wnioskodawcą stypendium motywacyjnego dla ucznia jest wychowawca klasy, który składa wniosek do komisji stypendialnej. Zaopiniowane wnioski komisja stypendialna przekazuje dyrektorowi szkoły, który określa wysokość i przyznaje stypendium.

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022

 Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

W latach 2020–2022 programem będą objęci uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród wyżej wymienionych niepełnosprawności), posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W roku szkolnym 2022/2023 pomoc w formie dofinansowania zakupu:

1) podręczników do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz materiałów edukacyjnych obejmuje uczniów uczęszczających do: klas I, II i III czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym.

Aby otrzymać pomoc na zakup podręczników należy  złożyć do 15 września 2022 roku wniosek do dyrektora szkoły do której uczęszcza uczeń (druk wniosku w załączeniu)

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, a następnie dokonać zakupu podręczników i przedłożyć w szkole dokumenty potwierdzające dokonanie zakupu.

Dyrektor szkoły dokona zwrotu kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu jest faktura VAT, wystawiona imiennie na ucznia, rodzica ucznia, prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka, osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, lub rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

 

Stypendium szkolne 2022/2023

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia,
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 600,00 zł netto.

Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest:

 • złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej,
 • dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (z miesiąca SIERPNIA).

Stypendium szkolne nie przysługuje:

 • uczniowi klasy zerowej
 • uczniowi, który nie mieszka na terenie gminy Tychy,
 • uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza w danym roku szkolnym dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.o świadczeniach rodzinnych.

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie od 1 – 15 września 2022 r. w zaklejonej kopercie do skrzynki na korespondencję MCO wystawionej na parterze budynku przy al. Piłsudskiego 12.

Termin 15 września, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, jest terminem ostatecznym.  
Druk wniosku wraz załącznikami dostępny jest na stronie internetowej https://www.oswiata.tychy.pl/uploads/files/Sekretariat/STYPEND.SZK.pdf

 

Zasiłek szkolny 2022/2023

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Wniosek o przyznanie zasiłku może złożyć rodzic, inny przedstawiciel ustawowy ucznia pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły. Możliwość złożenia wniosku przez dyrektora szkoły daje szansę uzyskania pomocy tym uczniom, których rodziny nie podjęły odpowiednich kroków w celu uzyskania świadczenia.

Okoliczności uzasadniające ubieganie się o zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny stanowi pomoc nadzwyczajną inną niż stypendium szkolne. Podstawową okolicznością uzasadniającą ubieganie się o świadczenie w postaci zasiłku szkolnego jest wystąpienia zdarzenia losowego, które ma wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej ucznia.

O zasiłek szkolny można ubiegać się do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego jego przyznanie.

Formy udzielania zasiłku szkolnego.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie:

1) świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

Wysokość zasiłku szkolnego

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty zasiłku rodzinnego, przysługującego na dziecko w wieku powyżej 7 lat do ukończenia 18 lat, określonego w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2022 r., poz. 615 z późn. zm.).

Uwaga!

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi zdarzenie losowe należy złożyć w zaklejonej kopercie do skrzynki na korespondencję MCO wystawionej na parterze budynku przy al. Piłsudskiego 12.

Druk wniosku oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie

https://www.oswiata.tychy.pl/uploads/files/Sekretariat/zasi%C5%82ek%20szkolny_2019.pdf

 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może otrzymać uczeń szkoły dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości i który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą  w danej szkole średnią ocen lub wykazał się szczególnymi uzdolnieniami w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, a w pozostałych dziedzinach wiedzy uzyskał wyniki co najmniej dobre.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca.

Wnioski o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów sporządza samorząd uczniowski. Wnioski przedstawia się radzie pedagogicznej w czerwcu roku szkolnego, poprzedzającego rok szkolny, w którym ma być przyznane stypendium. Następnie rada pedagogiczna zatwierdza jednego kandydata, którego dyrektor szkoły przedstawia kuratorowi oświaty. Kurator oświaty po weryfikacji wniosków zatwierdza listę kandydatów do stypendium i przedstawia ją Prezesowi Rady Ministrów.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów wynosi 258 zł miesięcznie i wypłacane jest w dwóch ratach (do 30 listopada i do 30 kwietnia).

 

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty  i wychowania

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania może otrzymać uczeń uzyskujący wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności:

–       laureat międzynarodowej olimpiady lub laureat i finalista olimpiady przedmiotowej bądź turnieju o zasięgu ogólnopolskim,

–       laureat konkursu na pracę naukową organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe,

–       uczeń szkoły ponadgimnazjalnej uzyskujący najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki,

–       uczeń uczestniczący w zajęciach przewidzianych tokiem studiów na podstawie przepisów w sprawie zasad i warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów na kierunkach zgodnych z uzdolnieniami oraz zasad zaliczania tych zajęć,

–       uczeń, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Wniosek o przyznane stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dla ucznia przedstawia kuratorowi oświaty rada pedagogiczna szkoły na podstawie uchwały podjętej po klasyfikacji rocznej.

Kurator oświaty wnioski wraz z własną opinią przedstawia ministrowi właściwemu

do spraw oświaty i wychowania. Stypendia wypłaca się jednorazowo.