Stypendia

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny jest formą pomocy materialnej o charakterze socjalnym,        który przysługuje:

–    uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia            24 roku życia;

–       wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

–       uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, będącemu przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, jakie miało miejsce w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące wstecz od momentu składania wniosku o przyznanie tego zasiłku.

Warunkiem przyznania zasiłku szkolnego jest zamieszkanie na terenie gminy Tychy.

Zasiłek szkolny przyznawany jest jednorazowo w kwocie nie wyższej niż pięciokrotność kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

O zasiłek szkolny można się ubiegać kilkukrotnie w ciągu roku. We wniosku należy wskazać uzasadnienie oraz pożądaną formę pomocy, a także dołączyć dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego, następnie całość złożyć w Miejskim Centrum Oświaty w Tychach.

Szczegółowe informacje:

http://www.oswiata.tychy.pl/stypendia-i-zasilki/zasilek-szkolny.html

 

Stypendium szkolne

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę  w rodzinie,    w szczególności, gdy w rodzinie występują: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514,00 zł netto (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2008r. o pomocy społecznej Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.).

Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Tychy.

Stypendium szkolne może być przydzielane w formie:

całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą; częściowego lub całkowitego pokrycia kosztów udziału w zorganizowanych przez szkołę lub kolegium wycieczkach szkolnych lub innych wyjazdach związanych z procesem edukacyjnym; całkowita lub częściowa refundacja kosztów związanych z pobieraniem nauki.

W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych stypendium może być przeznaczone na częściowe lub całkowicie pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (bilety miesięczne, wyżywienie).

Stypendium szkolne wynosi miesięcznie 248 zł we wrześniu i październiku 2017 r. oraz 260 zł od 1 listopada 2017 r.

         Warunki ubiegania się o stypendium szkolne

           Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej wraz ze stosownymi zaświadczeniami o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

Wnioski składa się osobiście na odpowiednim druku w MCO Tychy.

Termin składania wniosków:

Wnioski o stypendium składane są w Miejskim Centrum Oświaty do dnia 15 września 2017 roku. Termin 15 września, zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi, jest ostateczny.  

           Dokumentowanie wydatków:

  1. Stypendia będą wypłacane jako zwrot poniesionych wydatków na  podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie.
  2. Dokumentami tymi będą rachunki, faktury i inne imienne dowody wpłaty związane  z wydatkami (np. zakup podręczników, przyborów szkolnych, stroju gimnastycznego, pokrycie kosztów dojazdu, innych pomocy naukowych np. komputer, biurko itp.) wystawione w okresie, na który została przyznana pomoc materialna i potwierdzających celowość wydatków. Rachunki są refundowane do wysokości kwoty przyznanego stypendium.

Szczegółowe informacje na temat stypendium znajdują się na stronie internetowej Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach

http://www.oswiata.tychy.pl/stypendia-i-zasilki/stypendium-szkolne.html

 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może otrzymać uczeń szkoły dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości        i który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą     w danej szkole średnią ocen lub wykazał się szczególnymi uzdolnieniami      w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, a w pozostałych dziedzinach wiedzy uzyskał wyniki co najmniej dobre.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca.

Wnioski o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów sporządza samorząd uczniowski. Wnioski przedstawia się radzie pedagogicznej            do 24 czerwca roku szkolnego, poprzedzającego rok szkolny, w którym ma być przyznane stypendium. Następnie rada pedagogiczna zatwierdza jednego kandydata, którego dyrektor szkoły przedstawia kuratorowi oświaty. Kurator oświaty                 po weryfikacji wniosków zatwierdza listę kandydatów do stypendium i przedstawia ją Prezesowi Rady Ministrów.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów wynosi 258 zł miesięcznie i wypłacane jest w dwóch ratach                                                  (do 30 listopada i do 30 kwietnia).

 

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty                   i wychowania

             Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania może otrzymać uczeń uzyskujący wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności:

–       laureat międzynarodowej olimpiady lub laureat i finalista olimpiady przedmiotowej bądź turnieju o zasięgu ogólnopolskim,

–       laureat konkursu na pracę naukową organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe,

–       uczeń szkoły ponadgimnazjalnej uzyskujący najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki,

–       uczeń uczestniczący w zajęciach przewidzianych tokiem studiów na podstawie przepisów w sprawie zasad i warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów na kierunkach zgodnych                   z uzdolnieniami oraz zasad zaliczania tych zajęć,

–       uczeń, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Wniosek o przyznane stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dla ucznia przedstawia kuratorowi oświaty rada pedagogiczna szkoły na podstawie uchwały podjętej po klasyfikacji rocznej.

Kurator oświaty wnioski wraz z własną opinią przedstawia ministrowi właściwemu

      do spraw oświaty i wychowania. Stypendia wypłaca się jednorazowo.

 

 

Stypendium Miasta Tychy „Tyskie Orły”

Stypendium jest formą wyróżnienia i promocji dla uczniów mających znaczące osiągnięcia będące wynikiem ich uzdolnień i zainteresowań, kreatywności i przedsiębiorczości lub mających znaczące osiągnięcia sportowe. Stypendium jest przyznawane w celu rozwoju i wsparcia zainteresowań i uzdolnień ucznia.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie począwszy od 4 klasy szkoły podstawowej, zamieszkujący na terenie Miasta Tychy spełniający jeden z następujących warunków:

–       uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej działającej na terenie miasta Tychy z wyłączeniem szkoły dla dorosłych;

–       uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży działającej na terenie miasta Tychy z wyłączeniem szkoły dla dorosłych;

–       uczęszczanie do szkoły artystycznej publicznej i niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży  działającej poza granicami miasta Tychy, o ile na terenie miasta Tychy nie funkcjonuje artystyczna szkoła danego typu z wyłączeniem szkoły dla dorosłych;

O stypendium za osiągnięcia sportowe mogą ubiegać się uczniowie zamieszkujący na terenie Miasta Tychy uczęszczający do szkół podstawowych od klasy IV, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, którzy są zrzeszeni w tyskich stowarzyszeniach i klubach sportowych lub sekcjach stowarzyszeń i klubów sportowych działających na terenie miasta Tychy.

Kandydat do stypendium musi posiadać co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

Warunkiem ubiegania się o stypendium Tyskie Orły jest spełnienie przez ucznia co najmniej dwóch z następujących kryteriów, przy czym o randze i wadze osiągnięć decyduje przedstawiona poniżej kolejność kryteriów:

1)   zdobycie przez ucznia tytułu laureata lub finalisty w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zajęcie czołowych miejsc      (I-III) lub otrzymanie wyróżnień w innych konkursach lub festiwalach na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim                      lub wojewódzkim ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych,

2)   posiadanie przez ucznia znaczących osiągnięć będących wynikiem kreatywności i przedsiębiorczości,

3)   osiągnięcie przez ucznia w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium oceny celującej z trzech wybranych           z poniższej listy przedmiotów:

–       język polski,

–       język obcy,

–       historia,

–       matematyka,

–       przyroda,

–       fizyka i astronomia,

–       chemia,

–       biologia,

–       geografia,

–       informatyka,

–       podstawy przedsiębiorczości,

–       technologia informacyjna,

–       przedmioty zawodowe;

Warunkiem ubiegania się o stypendium za osiągnięcia sportowe jest zajęcie przez ucznia miejsc od I do III w mistrzostwach Polski, Europy lub świata w konkurencjach olimpijskich oraz futsalu lub zakwalifikowanie się do kadry Polski w dyscyplinach olimpijskich oraz futsalu.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń, po pozytywnym zaopiniowaniu zgłoszenia ucznia do stypendium przez radę pedagogiczną lub tyski klub sportowy lub sekcja stowarzyszenia       lub klubu sportowego działająca w Tychach zrzeszające ucznia.

Do każdego wniosku o przyznanie stypendium, z wyłączeniem wniosków o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe dołącza się dokumenty potwierdzające wskazane w nim osiągnięcia i spełnianie wymaganych regulaminem kryteriów,                     a w szczególności kserokopie dyplomów, wyróżnień itp. wraz z regulaminami wykazanych we wniosku konkursów                         lub  olimpiad.

Do każdego wniosku o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe dołącza się zaświadczenie potwierdzające zakwalifikowanie się do kadry Polski w dyscyplinach olimpijskich oraz futsalu lub zaświadczenie o osiągniętym wyniku sportowym kandydata do otrzymania stypendium wydane przez Polski Związek Sportowy.

Wnioski składa się do Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach w terminie do 5 września każdego roku szkolnego.

Szczegółowe informacje na temat stypendium znajdują się na stronie internetowej Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach

http://www.oswiata.tychy.pl/stypendia-i-zasilki/tyskie-orly.html

 

Inne programy stypendialne

Projekt stypendialny w roku szkolnym 2017/2018

„Śląskie. Inwestujemy w talenty – III edycja”

 

Stypendium Śląskie. Inwestujemy w talenty – III edycja realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Stypendia w wysokości 500,00 zł miesięcznie udzielane będą na czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018, tzn. od września 2017 roku do czerwca 2018 roku.

Stypendium zostanie przyznane 600 uczniom, w szczególności uzdolnionym w zakresie języków obcych nowożytnych, przedmiotów matematycznych, informatycznych lub przyrodniczych.

Termin naboru wniosków.

Termin naboru został ustalony na okres od 25 września 2017 r. do 27 października 2017 r.

Uczniowie zainteresowani otrzymaniem stypendium spełniający kryteria określone w Regulaminie przyznawania stypendiów mogą składać wnioski (wraz z załącznikami) osobiście lub wysłać na adres Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach,
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, przy czym datą złożenia wniosku o przyznanie stypendium jest data wpływu wniosku.

Kryteria niezbędne do uzyskania stypendium:

–       uczęszczanie do klasy gimnazjalnej lub szkoły ponadgimnazjalnej;

–       zamieszkanie w województwie śląskim;

–       w odniesieniu do uczniów szkół ponadgimnazjalnych  uzyskanie wymaganego wyniku z egzaminu gimnazjalnego: 100% punktów z części matematycznej oraz co najmniej 97,5% punktów z części dotyczącej języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym;

–       uzyskanie w roku szkolnym 2016/2017 średniej ocen z trzech wybranych przedmiotów kierunkowych w wysokości                   co najmniej 5,00 oraz średniej ocen ze wszystkich przedmiotów w wysokości co najmniej 4,50;

–       niepobieranie w okresie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018 innego stypendium              za wyniki w nauce finansowanego ze środków publicznych o sumarycznej wartości przekraczającej 1 180,00 zł w skali roku szkolnego.

Uwaga! Stypendium może uzyskać jedynie osoba, która bezwarunkowo spełnia wszystkie kryteria wskazane powyżej.

Szanse na stypendium można zwiększyć, gdy spełnia się także co najmniej jedno z kryteriów dodatkowych:

–       uzyskanie w ciągu ostatnich trzech lat szkolnych tytułu laureata lub finalisty konkursu o zasięgu co najmniej wojewódzkim      lub olimpiady/turnieju co najmniej II stopnia, zorganizowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej           i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. (…). W ramach ocenianego kryterium honorowane będą tylko osiągnięcia w konkursach, olimpiadach lub turniejach związanych z przedmiotami matematycznymi, przyrodniczymi, językowymi lub ICT;

–       posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności;

–       uzyskanie z egzaminu gimnazjalnego 100% z języka obcego nowożytnego.

Szczegółowe informacje o stypendiach znajdują się na stronie internetowej:

https://efs-stypendia.slaskie.pl/content/nabor-wnioskow-o-przyznanie-stypendium-w-ramach-projektu-slaskie-inwestujemy-w-talenty—iii-edycja

 

II EDYCJA STYPENDIUM 2016/2017

Śląskie – Inwestujemy w talenty

W roku szkolnym 2016/2017 realizowana będzie II edycja programu stypendialnego – Śląskie – Inwestujemy w talenty

Śląskie – Inwestujemy w talenty jest projektem Samorządu Województwa Śląskiego realizowanym przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego w ramachRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego,  Działanie 11.1Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny.

 

Celem projektu jest wsparcie młodzieży uzdolnionej w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych lub języków obcych poprzez stypendia naukowe dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie:

http://www.efs-stypendia.slaskie.pl/article/o_projekcie/

Załączniki:

Załącznik do Uchwały nr V/25/9/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 27 czerwca 2016 r. (Regulamin przyznawania stypendium)

 

I EDYCJA STYPENDIUM 2015/2016

Śląskie – Inwestujemy w talenty

W roku szkolnym 2015/2016 realizowana była I edycja programu stypendialnego Śląskie – Inwestujemy w talenty.

Śląskie – Inwestujemy w talenty jest projektem Samorządu Województwa Śląskiego realizowanym przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialnyCelem projektu jest wsparcie młodzieży uzdolnionej w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych lub języków obcych poprzez stypendia naukowe dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie:

http://www.efs-stypendia.slaskie.pl/article/o_projekcie/

 

Załączniki:

 

Stypendia motywacyjne

Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe

Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który ma co najmniej dobre zachowanie i uzyskał wysoką średnią ocen w poprzednim półroczu roku szkolnego.

Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz otrzymał co najmniej dobrą ocenę              z zachowania.

Maksymalna kwota stypendium to 212 zł

Wysokość wymaganej średniej ocen ustala komisja stypendialna powołana przez dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego.

Wnioskodawcą stypendium motywacyjnego dla ucznia jest wychowawca klasy, który składa wniosek do komisji stypendialnej. Zaopiniowane wnioski komisja stypendialna przekazuje dyrektorowi szkoły, który określa wysokość i przyznaje stypendium.