Stypendia

Stypendium „Tyskie Orły”

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie pobierający naukę na terenie miasta Tychy w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej uczęszczający odpowiednio do:

 • szkoły podstawowej z wyłączeniem klas I-III
 • liceum ogólnokształcącego
 • technikum
 • szkoły branżowej.

Uczeń ubiegający się o stypendium za wyniki w nauce i znaczące osiągnięcia naukowe i artystyczne musi posiadać co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz uzyskać w klasyfikacji rocznej w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 4,75.

Uczeń ubiegający się o stypendium za znaczące osiągnięcia sportowe musi posiadać co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

Obowiązuje odrębny wzór wniosku dla uczniów ubiegających się o stypendium za osiągnięcia naukowe i artystyczne oraz odrębny wzór wniosku dla uczniów ubiegających się o stypendium za osiągnięcia sportowe

Wnioski o przyznanie stypendium składa się do Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach, Al. Piłsudskiego 12, II piętro, w terminie od 1 do dnia 15 września każdego roku szkolnego.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić rodzic lub opiekun prawny ucznia lub pełnoletni uczeń.

Wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Do wniosku należy dołączyć kopie świadectwa szkolnego oraz odpowiednio: kopie dyplomów potwierdzających uzyskanie każdego wykazanego we wniosku osiągnięcia, regulaminy konkursów lub wydruki ze strony internetowej organizatora z podaniem źródła jego dostępności – link do strony internetowej, zaświadczenie potwierdzające zakwalifikowanie się do kadry Polski w dyscyplinach olimpijskich, zaświadczenie o osiągniętym wyniku sportowym ucznia uzyskanym w konkurencji olimpijskiej, wydane przez polski związek sportowy, zaświadczenie o niepełnosprawności ucznia.

Do wniosku należy dołączyć również podpisaną informację o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Inne programy stypendialne

Projekt Śląskie. Inwestujemy w talenty PLUS

Informacje na temat programu stypendialnego – tutaj

W poprzednich edycjach programu, ze stypendiów przyznawanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego „Śląskie. Inwestujemy w talenty” skorzystało wielu uczniów naszej szkoły.

 

Stypendium motywacyjne

Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który ma co najmniej dobre zachowanie i uzyskał wysoką średnią ocen w półroczu poprzedzającym to, w którym przyznawane jest stypendium, np. uczeń za wysoką średnią ocen w pierwszym półroczu roku szkolnego może otrzymać stypendium w drugim półroczu.

Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania. Stypendia te są przyznawane w kwocie do 248 zł.

Wysokość wymaganej średniej ocen ustala komisja stypendialna powołana przez dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego. Wnioskodawcą stypendium motywacyjnego dla ucznia jest wychowawca klasy, który składa wniosek do komisji stypendialnej. Zaopiniowane wnioski komisja stypendialna przekazuje dyrektorowi szkoły, który określa wysokość i przyznaje stypendium.

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

W latach 2023–2025 programem będą objęci uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród wyżej wymienionych niepełnosprawności), posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Aby otrzymać pomoc na zakup podręczników należy  złożyć do 15 września 2023 roku wniosek do dyrektora szkoły do której uczęszcza uczeń (druk wniosku w załączeniu)

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, a następnie dokonać zakupu podręczników i przedłożyć w szkole dokumenty potwierdzające dokonanie zakupu.

Dyrektor szkoły dokona zwrotu kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu jest faktura VAT, wystawiona imiennie na ucznia, rodzica ucznia, prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka, osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, lub rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

 

Stypendium szkolne 2023/2024

Stypendium szkolne to pomoc materialna o charakterze socjalnym, które przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia,
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 600,00 zł netto.

Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest:

 • złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej,
 • dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (z miesiąca SIERPNIA).

Stypendium szkolne nie przysługuje:

 • uczniowi klasy zerowej
 • uczniowi, który nie mieszka na terenie gminy Tychy,
 • uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza w danym roku szkolnym dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie od 1 – 15 września 2023 r. osobiście lub włożyć w zaklejonej kopercie do skrzynki na korespondencję MCO wystawionej na parterze budynku przy al. Piłsudskiego 12.

Termin 15 września, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, jest terminem ostatecznym.  

Zasiłek szkolny 2023/2024

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Wniosek o przyznanie zasiłku może złożyć rodzic, inny przedstawiciel ustawowy ucznia pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły.

Zasiłek szkolny stanowi pomoc nadzwyczajną inną niż stypendium szkolne. Podstawową okolicznością uzasadniającą ubieganie się o świadczenie w postaci zasiłku szkolnego jest wystąpienia zdarzenia losowego, które ma wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej ucznia.

O zasiłek szkolny można ubiegać się do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego jego przyznanie.

Formy udzielania zasiłku szkolnego.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie:

1) świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

Wysokość zasiłku szkolnego

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty zasiłku rodzinnego, przysługującego na dziecko w wieku powyżej 7 lat do ukończenia 18 lat, określonego w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  (Dz.U. z 2023 r., poz. 390 z późn. zm.).

Uwaga!

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi zdarzenie losowe należy złożyć w osobiście lub włożyć zaklejonej kopercie do skrzynki na korespondencję MCO wystawionej na parterze budynku przy al. Piłsudskiego 12.

Wszystkie wnioski wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej:

OŚWIATA TYCHY

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYPRAWKA SZKOLNA

WNIOSEK WYPRAWKA SZKOLNA

 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może otrzymać uczeń szkoły dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości i który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą  w danej szkole średnią ocen lub wykazał się szczególnymi uzdolnieniami w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, a w pozostałych dziedzinach wiedzy uzyskał wyniki co najmniej dobre.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca.

Wnioski o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów sporządza samorząd uczniowski. Wnioski przedstawia się radzie pedagogicznej w czerwcu roku szkolnego, poprzedzającego rok szkolny, w którym ma być przyznane stypendium. Następnie rada pedagogiczna zatwierdza jednego kandydata, którego dyrektor szkoły przedstawia kuratorowi oświaty. Kurator oświaty po weryfikacji wniosków zatwierdza listę kandydatów do stypendium i przedstawia ją Prezesowi Rady Ministrów.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów wynosi 258 zł miesięcznie i wypłacane jest w dwóch ratach (do 30 listopada i do 30 kwietnia).

 

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty  i wychowania

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania może otrzymać uczeń uzyskujący wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności:

–       laureat międzynarodowej olimpiady lub laureat i finalista olimpiady przedmiotowej bądź turnieju o zasięgu ogólnopolskim,

–       laureat konkursu na pracę naukową organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe,

–       uczeń szkoły ponadgimnazjalnej uzyskujący najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki,

–       uczeń uczestniczący w zajęciach przewidzianych tokiem studiów na podstawie przepisów w sprawie zasad i warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów na kierunkach zgodnych z uzdolnieniami oraz zasad zaliczania tych zajęć,

–       uczeń, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Wniosek o przyznane stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dla ucznia przedstawia kuratorowi oświaty rada pedagogiczna szkoły na podstawie uchwały podjętej po klasyfikacji rocznej.

Kurator oświaty wnioski wraz z własną opinią przedstawia ministrowi właściwemu

do spraw oświaty i wychowania. Stypendia wypłaca się jednorazowo.