O szkole

I Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego powstało w 1953 roku i jest najstarszym tyskim liceum. Liceum posiada certyfikaty Śląska Szkoła Jakości, Szkoła Odkrywców Talentów, Bezpieczna  i Innowacyjna Szkoła. Szkoła podpisała porozumienie o współpracy naukowo-dydaktycznej z  Uniwersytetem Śląskim oraz ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym.

Najważniejszymi celami, jakie stawia sobie liceum, są:

  • zapewnienie uczniom właściwego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego, uwrażliwienie na najważniejsze wartości ludzkiego życia, otwartość na problemy drugiego człowieka
  • jak najlepsze przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego i dalszego kształcenia,
  • rozwijanie działań wychowawczych, zapobieganie przemocy i agresji
  • wychowanie ku wartościom, dbałość o tradycję i związek z regionem
  • prowadzenie profilaktyki prozdrowotnej, dbałość o bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły
  • rozwijanie bazy dydaktycznej
  • prawidłowe funkcjonowanie w środowisku lokalnym i dbałość o dobry wizerunek

I Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego jest szkołą nowoczesną, która zapewnia młodzieży wysoki poziom kształcenia i stwarza okazję do rozwoju talentów i zainteresowań. Możliwość taką daje m.in. współpraca z wyższymi uczelniami oraz instytucjami naukowymi. Szkoła aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym i społecznym miasta. Organizuje liczne imprezy naukowe, spotkania z ciekawymi ludźmi oraz akcje promujące zdrowie. W szkole prężnie działają Klub Europejski i Klub Wolontariusza.

Szkoła dysponuje bardzo dobrą bazą lokalową i dydaktyczną z pracowniami oraz laboratoriami wyposażonymi w nowoczesny sprzęt i pomoce naukowe, w tym sprzęt multimedialny. Posiada pracownię komputerową, bibliotekę z czytelnią, dwie sale gimnastyczne, siłownię, salę fitness oraz dwa boiska sportowe i boisko do street workoutu.

W I Liceum  Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego pracują doświadczeni, kompetentni, ambitni i otwarci na wszelkie nowości nauczyciele, którzy potrafią uczyć i wydobywać ze swoich wychowanków to, co wartościowe i dobre. Posiadają oni kwalifikacje do nauczania poszczególnych przedmiotów potwierdzone stosownymi dokumentami oraz wysokie umiejętności metodyczne i merytoryczne uznane przez IB. Piętnastu z nich ukończyło szkolenia IB DP w języku angielskim, uprawniające do realizacji zajęć objętych maturą międzynarodową. Są to nauczyciele języka polskiego, matematyki, chemii, fizyki, biologii, geografii, filozofii, psychologii, historii oraz nauczyciele języków obcych. Dyrektor szkoły ukończył szkolenie uprawniające do administrowania szkołą w systemie IB, a jeden z nauczycieli szkolenie dla koordynatorów programu.

Prowadzona w szkole działalność innowacyjna ma na celu stałe podnoszenie jakości kształcenia. Wysokie wyniki nauczania są również rezultatem wdrażanych w szkole innowacji pedagogicznych oraz rozwiązań organizacyjnych. W roku szkolnym 2021/2022 innowacjami pedagogicznymi objętych jest 13 na 18 oddziałów. W 2019 roku po raz czwarty szkoła uczestniczyła w spotkaniu zwycięzców Międzynarodowego Konkursu Euroscola, które odbyło się w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Wielokrotnie liceum uhonorowane zostało Srebrną, a w  2019, 2020 i 2021 roku Złotą Tarczą Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Kruczkowskiego w Tychach osiągają bardzo wysokie wyniki nauczania potwierdzone wynikami egzaminu maturalnego, udziałem i sukcesami uczniów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz licznymi nagrodami i stypendiami. Zdawalność matury od  roku 2008 wynosi ponad 96%, a w roku 2010, 2011 i 2017 wyniosła 100% w sesji majowej. Wyniki maturzystów zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym przewyższają średnie krajowe i wojewódzkie. W 2017 roku jedna z uczennic została laureatką programu Matura na 100% i znalazła się wśród 25 najlepszych maturzystów w Polsce wybranych spośród 258 030 osób.

W latach 2012–2022 35 uczniów zostało laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych: Olimpiady Biologicznej, Olimpiady Chemicznej, Olimpiady Matematycznej, Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego, Olimpiady Języka Francuskiego, Olimpiady o Diamentowy Index AGH w dziedzinie chemii, matematyki i fizyki, Olimpiady Teologii Katolickiej, Olimpiady Filozoficznej, Olimpiady Wiedzy o Gospodarce, Olimpiady Wiedzy o Żywności i Żywieniu, Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku, Olimpiady Historycznej, Olimpiady Wiedzy o III RP, Olimpiady Wiedzy Historycznej, Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie i innych.

W latach 2018-2021 Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymały 4 uczennice (liceum trzyletnie i liceum czteroletnie), 4 uczniów otrzymało Stypendium Ministra Edukacji Narodowej, 7 uczennic otrzymało Stypendium Województwa Śląskiego, 92 uczniów Stypendium Śląskie. Inwestujemy w talenty. IV, V i VI edycja, a 32 uczniów Stypendium Miasta Tychy pod nazwą Tyskie Orły.

Jednym z atutów I Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Kruczkowskiego w Tychach jest  wysoki  poziom nauczania języków obcych: angielskiego, niemieckiego, francuskiego i włoskiego. Od kilku lat prowadzone jest również nauczanie w oddziałach z innowacją pedagogiczną z języka angielskiego, która pozwala uczniom na swobodne przystąpienie do egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym.

Szkoła uczestniczy w licznych krajowych i międzynarodowych projektach edukacyjnych, m.in. zorganizowanych przez Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, „Szkoła z Klimatem” – projekcie organizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, „Pamięć historyczna o obozach zagłady w Polsce i we Francji” (projekt międzynarodowy), FLEX (Future Leaders Exchange), #Discover EU, „Eurostaż” (projekty-konkursy organizowane przez European Youth Portal).

W latach 2019-2022 w szkole realizowane są następujące programy międzynarodowych wymian młodzieży: “EU 4 U – Electing, living and working as a young person in today’s Europe and in the future”, “iGO ECO – Respect and Care about the Earth”,  “Women power- raising awareness”, „Incubator for Future European Entrepreneurs” oraz  „You’ve got mail from Europe!”. Wymiany międzynarodowe prowadzone były ze szkołami w Niemczech, Francji, Włoszech, Rumunii, Grecji, Litwie i na Łotwie.