Założenia kształcenia

Założenia kształcenia w oddziale międzynarodowym w I Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Tychach opierają się na polskim systemie edukacji i uwzględniają Diploma Programme International Baccalaureate (IB DP). Łączą to, co w obu systemach jest najcenniejsze: wzajemne, wielokulturowe zrozumienie drugiego człowieka i szacunek z zachowaniem tożsamości narodowej oraz kulturowej.

Założenia kształcenia łączą polski system nauki ogólnej z systemem nauczania preferującym głęboką specjalizację w kilku dziedzinach. Program IB DP znacznie poszerza i pogłębia wiedzę ucznia, rozwija go fizycznie, intelektualnie, emocjonalnie i etycznie. Wsparciem tego procesu są m.in. zasady zawarte w szkolnych dokumentach programowych: kodeks uczciwości akademickiej (School Academic Honesty Policy), procedura pomocy pedagogiczno-psychologicznej (Inclusion Policy),  zasady rekrutacji (Admissions Policy) oraz zasady oceniania (Assessment Policy).

Organizacja zajęć oddziału międzynarodowego zakłada zwiększenie liczby godzin warsztatowych oraz godzin pracy indywidualnej ucznia nad projektami i badaniami naukowymi. W ramach nauczania wszystkich przedmiotów preferowane są metody projektu, metody aktywizujące, dzięki którym uczeń pozna różne sposoby pozyskiwania informacji oraz nauczy się praktycznie wykorzystywać wiedzę teoretyczną.

Niezwykle ważne w procesie nauczania w oddziale międzynarodowym jest umożliwienie uczniom będącym obywatelami polskimi zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu literatury i języka polskiego oraz geografii i historii Polski w zakresie takim, jak w polskim liceum ogólnokształcącym.

Nauczyciele w ramach zajęć szkolnych będą angażować uczniów w różnorodne działania grupowe zarówno naukowe, jak i społeczne, sportowe czy artystyczne, będą wspierać uczniów w ich zaangażowaniu w działalność na rzecz środowiska i społeczeństwa.

Realizacja w cyklu kształcenia 12 godzin wychowania fizycznego zapewni uczniom optymalny rozwój fizyczny.

Uczniowie, którzy wyrażą taką gotowość, będą mogli korzystać z lekcji religii i etyki tak jak ich rówieśnicy w innych klasach.

W ramach godzin wychowawczych (godziny do dyspozycji wychowawcy) wychowawca klasy będzie realizował swój indywidualny plan pracy zgodny ze Szkolnym programem wychowawczo-profilaktycznym.

W ramach zajęć rozwijających zainteresowania realizowanych w klasie pierwszej i drugiej uczniowie pozyskają niezbędne informacje  na temat programu i filozofii IB oraz programów dedykowanych IB takich jak CAS i TOK.