Warunki rekrutacji - 3-letnie liceum

 

WARUNKI REKRUTACJI

DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

LEONA KRUCZKOWSKIEGO W TYCHACH

na rok szkolny 2019/2020

O przyjęciu decyduje suma uzyskanych punktów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna
język polski celujący:                     18 punktów

bardzo dobry:             17 punktów

dobry:                         14 punktów

dostateczny:                 8 punktów

dopuszczający:             2 punkty

18 punktów
język obcy celujący:                     18 punktów

bardzo dobry:             17 punktów

dobry:                         14 punktów

dostateczny:                 8 punktów

dopuszczający:             2 punkty

18 punktów
matematyka celujący:                     18 punktów

bardzo dobry:             17 punktów

dobry:                         14 punktów

dostateczny:                 8 punktów

dopuszczający:             2 punkty

18 punktów
Wybrane jedne zajęcia edukacyjne wskazane dla oddziału celujący:                     18 punktów

bardzo dobry:             17 punktów

dobry:                         14 punktów

dostateczny:                 8 punktów

dopuszczający:             2 punkty

18 punktów

Przedmioty podlegające punktowaniu:

do klasy 1 c język polski

język obcy

matematyka

Najwyższa spośród ocen wyszczególnionych przedmiotów:

biologia, chemia, geografia, fizyka, historia

do klasy 1 d język polski

język obcy

matematyka

Najwyższa spośród ocen wyszczególnionych przedmiotów:

biologia, chemia, geografia, fizyka, historia

do klasy 1 e język polski

język obcy

matematyka

Najwyższa spośród ocen wyszczególnionych przedmiotów:

biologia, chemia, geografia, fizyka, historia

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 7 punktów
Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim, organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: tytułu finalisty konkursu przedmiotowego 10 punktów
tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7 punktów
tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 punktów
Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim, organizowanym przez kuratora oświaty: dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego 10 punktów
dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7 punktów
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 punktów
tytułu finalisty konkursu przedmiotowego 7 punktów
tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 punktów
tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 3 punkty
Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: międzynarodowym 4 punkty
krajowym 3 punkty
wojewódzkim 2 punkty
powiatowym 1 punkt
W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych  zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa wyżej, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu 3 punkty
 Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego

przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Liczba punktów przeliczana jest zgodnie z § 8 rozp. MEN
Egzamin gimnazjalny 100 punktów
Przeliczenie wyników egzaminu gimnazjalnego:
·       język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, maksymalnie 20 punktów
·       historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, maksymalnie 20 punktów
·       matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, maksymalnie 20 punktów
·       przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, maksymalnie 20 punktów
·            język obcy nowożytny na poziomie podstawowym – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent maksymalnie 20 punktów
Maksymalna liczba punktów uzyskanych  

 w wyniku rekrutacji

200 punktów

INFORMACJE DODATKOWE

Uczniowie przyjmowani są do danej klasy w kolejności zgodnej z sumą uzyskanych punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc (tzw. pierwszy etap rekrutacji).

  1. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim jest przyjmowany do liceum w pierwszej kolejności.
  2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
  3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu liceum nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria:

 1) wielodzietność rodziny kandydata,
2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców/opiekunów prawnych kandydata,
4) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
5) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
6) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

  1. Kryteria, o których mowa w ust. 3, mają jednakową wartość.