Terminy dla czteroletniego liceum

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH REKRUTACJI

 

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt. 2, art. 161 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) oraz § 11bab ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) ustalony został następujący terminarz rekrutacji do klas pierwszych liceum:

Termin Rodzaj czynności
od 16 maja do

20 czerwca 2022 r.

(do godz. 1500)

Składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej liceum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Uwaga: Wnioski muszą być podpisane przez co najmniej jednego rodzica kandydata

od 24 czerwca do 13 lipca 2022 r.

(do godz. 1500)

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do liceum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz ewentualne złożenie nowego wniosku
do 13 lipca 2022 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do liceum i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności
do 19 lipca 2022 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do liceum i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez organ prowadzący
20 lipca 2022 r.            Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do liceum
od 21 do 28 lipca 2022      

(do godz. 1500)

Potwierdzanie woli uczęszczania dziecka do liceum poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały złożone wcześniej
29 lipca 2022 r.

 (do godz. 1400)        

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły
do 5 sierpnia 2022 r. Składanie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydatów wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy w przypadku nieprzyjęcia kandydata do liceum
do 3 dni od złożenia wniosku o uzasadnienie Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia
do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ (W PRZYPADKU WOLNYCH MIEJSC)

Termin Wydarzenie
od  1 do 3 sierpnia 2022 r.

(do godz. 15.00)

Składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
3 sierpnia 2022 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do liceum i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach
do 11 sierpnia 2022 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do liceum i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym w szczególności okoliczności weryfikowanych przez organ prowadzący
12 sierpnia 2022 r.            Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły
od 16 do 18 sierpnia 2022 r. Potwierdzanie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata woli uczęszczania dziecka do liceum
19 sierpnia 2022 r. 

(do godz. 14.00)

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły
do 25 sierpnia 2022 r. Składanie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydatów wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy w przypadku nieprzyjęcia kandydata do liceum
do 3 dni od złożenia wniosku o uzasadnienie Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia
do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej