Terminy dla czteroletniego liceum

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH REKRUTACJI

zgodny z Decyzją Śląskiego Kuratora Oświaty

Nr OA-OR.110.1.24.2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku ze zm.

w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego

 i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych

czteroletniego liceum ogólnokształcącego
Termin Wydarzenie
od  13 maja do

25 czerwca 2019 r.

(do godz. 1500)

Składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
od 21 do 25 czerwca

2019 r.

(do godz. 1500)

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do liceum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego
do 15 lipca 2019 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do liceum oraz innych dokumentów
16 lipca 2019 r.             Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły
od 16 do 24 lipca 2019      

(do godz. 1500)

Potwierdzanie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata woli uczęszczania dziecka do liceum
25 lipca 2019 r.           Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły
od 25 do 31 lipca 2019 r. Składanie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydatów wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy w przypadku nieprzyjęcia kandydata do liceum. Dalsze postępowanie odwoławcze – zgodnie z ustawą o systemie oświaty

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

(W PRZYPADKU WOLNYCH MIEJSC)

Termin Wydarzenie
od  26 do 30 lipca 2019 r.  Składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
do 20 sierpnia 2019 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do liceum
21 sierpnia 2019 r.            Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły
od 21 do 29 sierpnia 2019 r.

 

Potwierdzanie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata woli uczęszczania dziecka do liceum
30 sierpnia 2019 r.           Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły