Terminy dla czteroletniego liceum

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH REKRUTACJI

Na podstawie § 11baa ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) ustalony został następujący terminarz rekrutacji do klas pierwszych liceum:

Termin Rodzaj czynności
od  17 maja do

21 czerwca 2021 r.

(do godz. 1500)

Składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej liceum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Uwaga: Wnioski muszą być podpisane przez co najmniej jednego rodzica kandydata

od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r.

(do godz. 1500)

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do liceum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
do 14 lipca 2021 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do liceum oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym poświadczanych w oświadczeniach
22 lipca 2021 r.            Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do liceum
od 23 do 30 lipca 2021     

(do godz. 1500)

Potwierdzanie woli uczęszczania dziecka do liceum poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały złożone wcześniej
2 sierpnia 2021 r.

 (do godz. 1400)        

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły
do 5 sierpnia 2021 r. Składanie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydatów wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy w przypadku nieprzyjęcia kandydata do liceum
do 3 dni od złożenia wniosku o uzasadnienie Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia
do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ (W PRZYPADKU WOLNYCH MIEJSC)

Termin Wydarzenie
od  3 do 5 sierpnia 2021 r. Składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
do 13 sierpnia 2021 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do liceum i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach
16 sierpnia 2021 r.            Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły
od 17 do 20 sierpnia 2021 r. Potwierdzanie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata woli uczęszczania dziecka do liceum
23 sierpnia 2021 r.  Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły