Przedmioty

Zgodnie z planami organizacyjnymi pierwszy oddział międzynarodowy rozpocznie naukę w I Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Tychach 1 września 2022 roku. W trakcie pierwszych dwóch lat nauki uczniowie realizować będą podstawę programową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej wydanym na podstawie art. 47 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo oświatowe.

Aby umożliwić uczniom realizację treści nauczania z zakresu literatury i języka polskiego oraz geografii i historii Polski w ciągu dwóch pierwszych lat (klasa pierwsza i druga), realizowane będą dodatkowe zajęcia z języka polskiego, geografii i historii Polski, m.in. w ramach godzin przyznanych przez organ prowadzący. Dodatkowe godziny historii realizowane będą również w klasie trzeciej i czwartej.

Uczniowie będą również doskonalić swoje umiejętności w zakresie języka angielskiego w ramach innowacji pedagogicznej przygotowanej przez nauczycieli języka angielskiego.

W trakcie nauki w klasie pierwszej i drugiej w ramach godzin do dyspozycji dyrektora (3 godziny w cyklu kształcenia) uczniowie poznają wymagania oraz filozofię programu IB, zapoznają się z wymaganiami programów CAS oraz TOK, korzystają z indywidualnych konsultacji z koordynatorem programu oraz doradcą zawodowym, które mają na celu pomoc w wyborze przedmiotów oraz ich poziomów. Uczestniczyć będą również w różnego rodzaju warsztatach, które ułatwią późniejszą naukę w systemie IB DP, np. obsługi kalkulatorów graficznych, przygotowywania bibliografii według standardów uniwersyteckich, zarządzania czasem.

Program matury międzynarodowej rozpocznie się w klasie trzeciej. Zakłada on  wybór przez ucznia przedmiotów z sześciu grup oraz realizację dodatkowych, obowiązkowych przedmiotów: TOK , CAS oraz napisanie eseju zwanego Extended Essay (EE).

TOK – teoria wiedzy (Theory of Knowledge) – to przedmiot uczący krytycznego myślenia będącego podstawą procesu nauczania i uczenia się. Jego celem jest badanie relacji pomiędzy poszczególnymi dziedzinami wiedzy oraz sposobami jej zdobywania.

CAS (Creativity, Activity, Service/kreatywność, aktywność fizyczna, działalność charytatywna) – to program, który kładzie nacisk na rozwijanie indywidualnych umiejętności oraz zainteresowań jednostki w ramach dodatkowych zajęć z dziedziny kreatywności oraz aktywności fizycznej. Celem CAS-u jest także uwrażliwienie uczniów na potrzeby społeczne poprzez udział w różnych formach wolontariatu.

Warunkiem zaliczenia programu matury międzynarodowej jest zdanie egzaminów z wybranych przez ucznia sześciu przedmiotów, zaliczenie przedmiotu TOK i programu CAS oraz samodzielne napisanie pracy dyplomowej (Extended Essay) na wybrany temat, poprzedzone badaniami prowadzonymi pod kierunkiem promotora. Uczeń sam wybiera przedmiot oraz temat i przez dwa lata pod nadzorem promotora przygotowuje pracę liczącą około 4000 słów. Praca ta ma być zachętą do samodzielnego stawiania hipotez oraz inspiracją do twórczych poszukiwań. Promotorem ucznia jest przeszkolony przez IB nauczyciel.

W klasach pierwszej i drugiej oddziału międzynarodowego realizowana jest podstawa programowa zgodnie z polskim systemem edukacyjnym ze wszystkich przedmiotów.

W oddziale międzynarodowym zajęcia w klasie pierwszej i drugiej będą realizowane w języku polskim z elementami słownictwa angielskiego. Zajęcia w klasie trzeciej i czwartej będą realizowane w języku angielskim z wyjątkiem zajęć z języka polskiego, częściowo z przedmiotów historia i geografia (zagadnienia dotyczące Polski).