Organizacja kształcenia

Wybór   przedmiotu   i   jego   poziomu   zależy   od   zainteresowań   i uzdolnień   kandydatów   oraz   ich   dalszych   planów   edukacyjnych.   Przed wyborem powinna odbyć się konsultacja z nauczycielami przedmiotów oraz szkolnym doradcą zawodowym/psychologiem.

Uczeń wybiera 6 przedmiotów (po jednym z każdej z sześciu grup przedmiotowych), których uczy się przez cały dwuletni cykl. Wymagane jest, aby wybrać:

  • 3 lub 4 przedmioty na poziomie rozszerzonym Higher Level – HL (6 godzin tygodniowo)
  • 3 lub 2 przedmioty na poziomie podstawowym Standard Level – SL (4 godziny tygodniowo)

W I Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Tychach grupy obejmują następujące przedmioty:

  • grupa 1 – język ojczysty – język polski,
  • grupa 2 – język obcy: angielski (kontynuacja) / niemiecki (kontynuacja) / francuski (kontynuacja)/ włoski (kontynuacja),
  • grupa 3 – historia / geografia /psychologia / filozofia,
  • grupa 4 – chemia / biologia / fizyka,
  • grupa 5 – matematyka – jest przedmiotem obowiązkowym, można wybrać jedną z dwóch opcji: podstawową lub rozszerzoną w zakresie Analysis and Approaches
  • grupa 6 – uczeń wybiera jeden przedmiot z grup 2-4.

Przedmiotami wyróżniającymi klasę z maturą międzynarodową są:

  • TOK (Theory of Knowledge/Teoria wiedzy) – przedmiot uczący krytycznego myślenia, będącego podstawą procesu nauczania i uczenia się. Jego celem jest badanie relacji pomiędzy poszczególnymi dziedzinami wiedzy oraz sposobami jej zdobywania. Kurs przedmiotu teoria wiedzy prowadzony jest dwa lata w wymiarze 2 godzin tygodniowo.
  • CAS (Creativity, Activity, Service/kreatywność, aktywność fizyczna, działalność charytatywna) – program, który kładzie nacisk na rozwijanie indywidualnych umiejętności oraz zainteresowań jednostki w ramach dodatkowych zajęć z dziedziny kreatywności oraz aktywności fizycznej. Celem CAS-u jest uwrażliwianie uczniów na potrzeby społeczne poprzez udział w różnych formach wolontariatu. Każda forma pracy ucznia jest koordynowana przez nauczyciela (koordynatora CAS) i musi być udokumentowana raportami w języku angielskim, które zawierają opis działań ucznia i jego samoocenę. Aby zaliczyć CAS uczeń ma obowiązek przedstawić koordynatorowi swoje portfolio, które jest dowodem jego zaangażowania i realizacji działań w ramach przedmiotu. Portfolio takie nie podlega formalnej ocenie, ale pokazuje działania oraz przemyślenia ucznia i jest dowodem tego, że zrealizował on postawione sobie cele (zorganizował wystawę, był wolontariuszem, organizował akcje społeczne etc).

Oprócz tego uczeń jest zobowiązany do napisania  pracy  dyplomowej  (tzw. Extended  Essay)  na  wybrany temat z wybranego przedmiotu pod opieką nauczyciela-promotora.

 

Zajęcia w klasach trzeciej i czwartej odbywać będą się od września do czerwca pierwszego roku nauki i od września do maja drugiego roku nauki. W maju drugiego roku nauki uczniowie przystąpią do matury międzynarodowej. Egzamin przeprowadzony będzie na terenie szkoły.