Informacja dla usługodawców

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla usługodawców, osób współpracujących ze szkoła, wynajmujących pomieszczenia szkolne itp.

Na podstawie art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”, informuję, że udostępnione szkole Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 RODO oraz:

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego w Tychach.

DANE KONTAKTOWE:

adres: I Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego w Tychach, 43-100 Tychy, ul. Korczaka 6

e-mail: 1lo@oswiata.tychy.pl

tel. 32/227 – 36 – 34

fax. 32/227 – 36 – 34

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Zadania Inspektora Ochrony Danych realizuje tymczasowo Miejskie Centrum Oświaty w Tychach.

DANE KONTAKTOWE:

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem iod.1lo@oswiata.tychy.pl

III. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w związku z realizacją zadań powierzonych określonymi przepisami prawa i pełnomocnictwami, w szczególności: uchwała nr XXXIX/612/17 Rady Miasta Tychy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia prowadzenia wspólnej obsługi szkół i placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest miasto Tychy, ustawa z dnia 15  kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.