Dokumenty – czteroletnie liceum

WYMAGANE DOKUMENTY UCZNIA STARAJĄCEGO SIĘ O PRZYJĘCIE DO LICEUM

 1. Absolwent szkoły podstawowej starający się o przyjęcie składa do dyrektora liceum wniosek zawierający następujące informacje:
 • imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych kandydata;
 • adres miejsca zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych i kandydata;
 • adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców/opiekunów prawnych kandydata;
 • wskazanie kolejności wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych;
 • wskazanie wybranego oddziału w szkole.
 1. Do wniosku dołącza się:
 • Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków, wymaganych na pierwszym i drugim etapie rekrutacji:
 1. świadectwo ukończenia szkoły,
 2. zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu zewnętrznego,
 3. zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
 4. opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi.

Dokumenty wymienione w punktach a) i b) mogą być składane w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył.

Dokumenty wymienione w punktach c) i d) mogą być składane w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

 • Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego:
  1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
  2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu nie-pełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 2046);
  3. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
 1. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 697);
 2. oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata – jeżeli organ prowadzący określił kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata.

Dokumenty te są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, w postaci urzędowo poświadczonego, zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, odpisu lub wyciągu z dokumentu albo w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

Oświadczenia, o których mowa powyżej, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.