Cel kształcenia

Cel, założenia kształcenia i program nauczania w oddziale międzynarodowym w I Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Tychach zostały tak opracowane, aby były zgodne z polskim prawem oświatowym oraz uwzględniały założenia programu The International Baccalaureate. Oddział z maturą międzynarodową uzupełnia ofertę edukacyjną szkoły i stanowi z nią spójną całość.

Misja szkoły IB jest zbieżna z misją polskiej szkoły. Kładzie nacisk na aktywność, empatię, rozbudzanie świadomości, że człowiek uczy się przez całe życie, jest tolerancyjny i szanuje poglądy innych. Podmiotem działań wychowawczych szkoły jest uczeń, a głównym celem wspieranie jego rozwoju i kształtowanie postaw prospołecznych sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, zarówno w zakresie wolontariatu, jak i przygotowaniu do życia w środowisku pełnym zagrożeń.

Głównym celem kształcenia w oddziale międzynarodowym jest zatem rozwój człowieka dociekliwego, wykształconego i sumiennego, który wspiera tworzenie lepszego  świata poprzez zrozumienie i szacunek wobec innych kultur, otwartego i życzliwego wobec ludzi, szczególnie o odmiennych poglądach. Absolwent oddziału międzynarodowego charakteryzuje się otwartością na wartości humanistyczne, dba o język ojczysty, szanuje tradycje i wartości stanowiące podstawę kultury europejskiej i kultury narodowej. Jest ciekawy świata i biegle posługuje się językami obcymi. Cechuje go odpowiedzialność i umiejętność ponoszenia konsekwencji swoich działań. Mądrze i rozważnie korzysta z zasobów naturalnych, jest świadomy konieczności ochrony środowiska naturalnego.