Bez kategorii

Rekrutacja

150 150 I Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego w Tychach

70-lecie-I-Liceum-Ogolnoksztalcacego

 

17 kwietnia 2023 roku, godz. 16.00 – spotkanie online z panią dyrektor na temat rekrutacji do klas pierwszych.

17 kwietnia 2023 roku, godz. 17.00 – spotkanie online z panią dyrektor na temat rekrutacji do oddziału międzynarodowego (klasy 1m z maturą międzynarodową).

Linki do spotkań online zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

18 kwietnia 2023 roku, godz. 15.00-17.00 – Dzień Otwarty w I Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Tychach, spotkania z uczniami, nauczycielami, zwiedzanie szkoły.

Wymagania

150 150 I Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego w Tychach

Pisemny test kompetencji na poziomie B1+ będzie zawierał następujące typy zadań:

 1. Czytanie ze zrozumieniem (wielokrotny wybór oraz na dobieranie zdań)
 2. Znajomość środków językowych (słowotwórstwo, parafrazy ze słowem kluczem, uzupełnianie luk)
 3. Odpowiedzi na pytania (zakres słownictwa z katalogów tematycznych)

Zakres materiału gramatycznego i leksykalnego z j. angielskiego obowiązujący na teście:

 1. Czasy teraźniejsze, przeszłe i przyszłe;
 2. Zaimki;
 3. Rzeczowniki (policzalne, niepoliczalne), przymiotniki i przysłówki (stopniowanie);
 4. Przedimek określony i nieokreślony (a/the), określniki (each, none, both, either);
 5. Unreal past;
 6. Czasowniki modalne (modalność i dedukcja);
 7. Strona bierna i kauzywne ‘have’;
 8. Mowa zależna oraz pytania pośrednie;
 9. Okresy warunkowe i zdania czasowe,
 10. Forma bezokolicznika i forma gerundialna;
 11. Zdania współrzędnie i podrzędnie złożone;
 12. Słownictwo z katalogów tematycznych: człowiek, dom, szkoła, praca, życie rodzinne i towarzyskie, zakupy i usługi, podróżowanie, kultura i sztuka, zdrowie, państwo i społeczeństwo, sport, nauka i technika, żywienie, świat przyrody.

WYMAGANE DOKUMENTY UCZNIA STARAJĄCEGO SIĘ O PRZYJĘCIE DO LICEUM

150 150 I Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego w Tychach

WYMAGANE DOKUMENTY UCZNIA STARAJĄCEGO SIĘ O PRZYJĘCIE DO LICEUM

1.Absolwent szkoły podstawowej starający się o przyjęcie składa do dyrektora liceum wniosek zawierający następujące informacje:

1)imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
2)imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych kandydata;3)adres miejsca zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych i kandydata;4)adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców/opiekunów prawnych kandydata;

5)wskazanie kolejności wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych;

6)wskazanie wybranego oddziału w szkole.

2. Do wniosku dołącza się:

     1. 1. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków, wymaganych na pierwszym i drugim etapie rekrutacji:

      1. a)świadectwo ukończenia szkoły,
      1. b)zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu zewnętrznego,
      1. c)zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
      1. d)opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi.

    Dokumenty wymienione w punktach a) i b) mogą być składane w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył.

    Dokumenty wymienione w punktach c) i d) mogą być składane w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

     2.Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego:
     • a)oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
     • b)orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu nie-pełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 100);
      c)prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
      d)dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca   2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 447);
      e)oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata – jeżeli organ prowadzący określił kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata.

Dokumenty te są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, w postaci urzędowo poświadczonego, zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, odpisu lub wyciągu z dokumentu albo w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

Oświadczenia, o których mowa powyżej, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

WARUNKI REKRUTACJI

150 150 I Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego w Tychach

WARUNKI REKRUTACJI

DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

im. LEONA KRUCZKOWSKIEGO W TYCHACH

na rok szkolny 2023/2024

O przyjęciu decyduje suma uzyskanych punktów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431).

Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna
język polski  

celujący:                     18 punktów

bardzo dobry:             17 punktów

dobry:                         14 punktów

dostateczny:                 8 punktów

dopuszczający:             2 punkty

18 punktów
matematyka  

celujący:                     18 punktów

bardzo dobry:             17 punktów

dobry:                         14 punktów

dostateczny:                 8 punktów

dopuszczający:             2 punkty

18 punktów
język obcy  

celujący:                     18 punktów

bardzo dobry:             17 punktów

dobry:                         14 punktów

dostateczny:                 8 punktów

dopuszczający:             2 punkty

18 punktów
Wybrane jedne zajęcia edukacyjne wskazane dla oddziału  

celujący:                     18 punktów

bardzo dobry:             17 punktów

dobry:                         14 punktów

dostateczny:                 8 punktów

dopuszczający:             2 punkty

18 punktów

 

Przedmioty podlegające punktowaniu:
do klasy 1 c język polski

matematyka

język obcy

Najwyższa spośród ocen wyszczególnionych przedmiotów:

biologia, chemia, geografia, fizyka, historia

do klasy 1 d1 język polski

matematyka

język obcy

Najwyższa spośród ocen wyszczególnionych przedmiotów:

biologia, chemia, geografia, fizyka, historia

do klasy 1 d2 język polski

matematyka

język obcy

Najwyższa spośród ocen wyszczególnionych przedmiotów:

biologia, chemia, geografia, fizyka, historia

do klasy 1 d3 język polski

matematyka

język obcy

Najwyższa spośród ocen wyszczególnionych przedmiotów:

biologia, chemia, geografia, fizyka, historia

do klasy 1 d3 język polski

matematyka

język obcy

Najwyższa spośród ocen wyszczególnionych przedmiotów:

biologia, chemia, geografia, fizyka, historia

do klasy 1 e język polski

matematyka

język obcy

Najwyższa spośród ocen wyszczególnionych przedmiotów:

biologia, chemia, geografia, fizyka, historia

do klasy 1 m język polski

matematyka

język obcy

Najwyższa spośród ocen wyszczególnionych przedmiotów:

biologia, chemia, geografia, fizyka, historia

 Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 punktów
 

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

tytułu finalisty konkursu przedmiotowego 10 punktów
tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7 punktów
tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 punktów
 

 

 

 

 

 

 

 

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego 10 punktów
dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7 punktów
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 punktów
tytułu finalisty konkursu przedmiotowego 7 punktów
tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 punktów
tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 3 punkty
Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: międzynarodowym 4 punkty
krajowym 3 punkty
wojewódzkim 2 punkty
powiatowym 1 punkt
W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych  zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa wyżej, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 

Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu

3 punkty
 Absolwenci zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty

przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Ilość punktów przeliczana jest zgodnie z § 8 rozp. MEiN
Egzamin ósmoklasisty 100 punktów
Przeliczenie wyników egzaminu ósmoklasisty:

·        język polski – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent,

·        matematyka – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent,

·        język obcy nowożytny – 0,3 punktu za każdy uzyskany procent

 

maksymalnie 35 punktów

maksymalnie 35 punktów

maksymalnie 30 punktów

Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji do klas 1c, 1d1, 1d2, 1d3, 1d4, 1e 200 punktów

 

Uwaga:

Warunkiem koniecznym przyjęcia do klasy 1m jest uzyskanie odpowiednio wysokiego wyniku sprawdzianu kompetencji językowej.

Szczegółowe informacje w osobnym dokumencie.

PLANOWANE ODDZIAŁY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

150 150 I Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego w Tychach

PLANOWANE ODDZIAŁY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Nazwa oddziału (liczba uczniów) Przedmioty rozszerzone Język obcy wiodący
 „biologiczno-chemiczna” biologia
chemia
angielski
Klasa D1  „angielski plus”

z innowacją pedagogiczną

oraz

z przygotowaniem do matury na poziomie dwujęzycznym z języka angielskiego

 

język angielski

historia

 

oraz do wyboru przez ucznia:

język polski

lub wiedza o społeczeństwie

angielski
Klasy D2, D3, D4

„angielski plus”

z innowacją pedagogiczną

oraz

z przygotowaniem do matury na poziomie dwujęzycznym z języka angielskiego

 

język angielski

matematyka

 

oraz do wyboru przez ucznia:

geografia lub biologia lub chemia

angielski
„matematyka plus”

z innowacją pedagogiczną

 

matematyka
fizyka

język angielski

angielski
M oddział międzynarodowy angielski

 

Drugi język obcy we wszystkich klasach będzie realizowany w grupach międzyoddziałowych.

Wyboru dokonuje się spośród języków:

niemieckiego, francuskiego i włoskiego na poziomie podstawowym.

Uczniowie, którzy będą realizować język angielski na poziomie rozszerzonym, muszą wykazać się udokumentowaną znajomością tego języka, tj. wpisem na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH REKRUTACJI

150 150 I Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego w Tychach

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH REKRUTACJI

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt. 2, art. 161 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) ustalony został następujący terminarz rekrutacji do klas pierwszych liceum:

Termin Rodzaj czynności
od 15 maja do

19 czerwca 2023 r.

(do godz. 1500)

Składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej liceum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Uwaga: Wnioski muszą być podpisane przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego kandydata

od 23 czerwca do 10 lipca 2023 r.

(do godz. 1500)

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do liceum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz ewentualne złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje
do 10 lipca 2023 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do liceum i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności
do 17 lipca 2023 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do liceum i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez organ prowadzący
18 lipca 2023 r.            Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do liceum
od 18 do 25 lipca 2023      

(do godz. 1500)

Potwierdzanie woli przyjęcia do liceum poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały złożone wcześniej
26 lipca 2023 r.

 (do godz. 1400)        

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły
do 31 lipca 2023 r. Składanie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydatów wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy w przypadku nieprzyjęcia kandydata do liceum
do 3 dni od złożenia wniosku o uzasadnienie Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia
do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 HARMONOGRAM DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ (W PRZYPADKU WOLNYCH MIEJSC)

Termin Wydarzenie
od  27 lipca do 1 sierpnia 2023 r.

(do godz. 15.00)

Składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
1 sierpnia 2023 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do liceum i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach
do 7 sierpnia 2023 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do liceum i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym w szczególności okoliczności weryfikowanych przez organ prowadzący
8 sierpnia 2023 r.            Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły
od 8 do 14 sierpnia 2023 r. do godz. 15.00 Potwierdzanie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata woli uczęszczania dziecka do liceum
16 sierpnia 2023 r. 

(do godz. 14.00)

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły
do 21 sierpnia 2023 r. Składanie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydatów wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy w przypadku nieprzyjęcia kandydata do liceum
do 3 dni od złożenia wniosku o uzasadnienie Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia
do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

WARUNKI REKRUTACJI do oddziału międzynarodowego

150 150 I Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego w Tychach

WARUNKI REKRUTACJI

do oddziału międzynarodowego

w I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

im. LEONA KRUCZKOWSKIEGO W TYCHACH

w roku szkolnym 2023/2024

O przyjęciu decyduje suma uzyskanych punktów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431) oraz wynik sprawdzianu kompetencji językowej.

Rekrutację do oddziału międzynarodowego przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

Rekrutacja do klasy 1m z maturą międzynarodową oprócz zwykłych warunków obejmuje pisemny sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego.

Sprawdzian kompetencji ma charakter zaliczeniowy. Kandydat do klasy 1m zalicza ten etap rekrutacji, jeśli ze sprawdzianu kompetencji otrzymuje co najmniej 70% maksymalnej liczby punktów do uzyskania, tj. co najmniej 21 punktów na 30 możliwych do zdobycia (wynik pozytywny).

Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przyjmowani są do oddziału międzynarodowego zgodnie z art. 132 ustawy Prawo oświatowe.

Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej z języka angielskiego oraz laureaci konkursu przedmiotowego z języka angielskiego organizowanego przez kuratorium oświaty są zwolnieni ze sprawdzianu kompetencji językowych.

Kandydaci, którzy osiągnęli wynik sprawdzianu kompetencji językowych niższy niż 70% mogą wziąć udział w rekrutacji do pozostałych klas.

Jako zwykłe warunki rekrutacji brane są pod uwagę:

 • wyniki egzaminu ósmoklasisty
 • wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki, z języka obcego nowożytnego (w przypadku ocen z języków obcych uwzględnia się ocenę wyższą) oraz najwyższą spośród biologii, chemii, geografii, fizyki, historii
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem
 • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w132 ustawy Prawo oświatowe,
 • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

 

Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna
język polski celujący:                     18 punktów

bardzo dobry:             17 punktów

dobry:                         14 punktów

dostateczny:                 8 punktów

dopuszczający:             2 punkty

18 punktów
matematyka celujący:                     18 punktów

bardzo dobry:             17 punktów

dobry:                         14 punktów

dostateczny:                 8 punktów

dopuszczający:             2 punkty

18 punktów
język obcy celujący:                     18 punktów

bardzo dobry:             17 punktów

dobry:                         14 punktów

dostateczny:                 8 punktów

dopuszczający:             2 punkty

18 punktów
Wybrane jedne zajęcia edukacyjne wskazane dla oddziału celujący:                     18 punktów

bardzo dobry:             17 punktów

dobry:                         14 punktów

dostateczny:                 8 punktów

dopuszczający:             2 punkty

18 punktów
 

Przedmioty podlegające punktowaniu:

 

język polski

matematyka

język obcy

Najwyższa spośród ocen wyszczególnionych przedmiotów:

biologia, chemia, geografia, fizyka, historia

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

 

7 punktów
 

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

tytułu finalisty konkursu przedmiotowego 10 punktów
tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7 punktów
tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 punktów
Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty: dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego 10 punktów
dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7 punktów
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 punktów
tytułu finalisty konkursu przedmiotowego 7 punktów
tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 punktów
tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 3 punkty
Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: międzynarodowym 4 punkty
krajowym 3 punkty
wojewódzkim 2 punkty
powiatowym 1 punkt
 

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych  zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa wyżej, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 

 Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu 3 punkty
 Absolwenci zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty

przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Liczba punktów przeliczana jest zgodnie z § 8 rozp. MEiN
 

Egzamin ósmoklasisty

 

100 punktów
Przeliczenie wyników egzaminu ósmoklasisty:

·        język polski – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent,

·        matematyka – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent,

·        język obcy nowożytny – 0,3 punktu za każdy uzyskany procent

 

maksymalnie 35 punktów

 

maksymalnie 35 punktów

 

maksymalnie 30 punktów

 

Dodatkowy warunek rekrutacyjny:

·        Wynik sprawdzianu kompetencji językowych

30
 

Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji

 

230

Rekrutacja do klasy 1M

150 150 I Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego w Tychach

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH REKRUTACJI

do klasy 1M – oddziału międzynarodowego

 (klasa z maturą międzynarodową)

 

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt. 2, art. 154 ust. 5, art. 161 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) ustalony został następujący terminarz rekrutacji do klasy 1m – oddziału międzynarodowego:

 

Termin Wydarzenie
od  15 do 29 maja  2023 r.

(do godz. 15.00)

Składanie wniosków o przyjęcie do klasy 1m wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Uwaga: Wnioski muszą być podpisane przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego kandydata

5 czerwca 2023 r.

godz. 16.00

 

II termin: 28 czerwca 2023 r. godz. 10.00

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych
7 czerwca 2023 r.

godz. 13.00

 

dla przystępujących w II terminie:

30 czerwca 2023 r. godz. 13.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych
od 23 czerwca do 10 lipca 2023 r.

(do godz. 1500)

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do liceum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz ewentualne złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje
do 10 lipca 2023 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do liceum i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności
do 17 lipca 2023 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do liceum i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez organ prowadzący
18 lipca 2023 r.            Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do liceum
od 18 do 25 lipca 2023      

(do godz. 1500)

Potwierdzanie woli przyjęcia do liceum poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały złożone wcześniej
26 lipca 2023 r.

 (do godz. 1400)        

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły
do 31 lipca 2023 r. Składanie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydatów wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy w przypadku nieprzyjęcia kandydata do liceum
do 3 dni od złożenia wniosku o uzasadnienie Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia
do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

W przypadku wolnych miejsc w klasie 1m prowadzone będzie postępowanie rekrutacyjne zgodnie z art. 161 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.).

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ (W PRZYPADKU WOLNYCH MIEJSC)

Termin Wydarzenie
od  27 lipca do 1 sierpnia 2023 r.

(do godz. 15.00)

Składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
1 sierpnia 2023 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do liceum i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach
3 sierpnia 2023 r.

godz. 10.00

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych
4 sierpnia 2023 r.

godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych
do 7 sierpnia 2023 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do liceum i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym w szczególności okoliczności weryfikowanych przez organ prowadzący
8 sierpnia 2023 r.            Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy 1m
od 8 do 14 sierpnia 2023 r. do godz. 15.00 Potwierdzanie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata woli uczęszczania dziecka do klasy 1m
16 sierpnia 2023 r. 

(do godz. 14.00)

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy 1m
do 21 sierpnia 2023 r. Składanie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydatów wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy w przypadku nieprzyjęcia kandydata do klasy 1m
do 3 dni od złożenia wniosku o uzasadnienie Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia
do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Znajdź pomoc – ważne telefony

150 150 I Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego w Tychach

Znajdź pomoc – ważne telefony

 • Komenda Miejska Policji, 43-100 Tychy al. Bielska 46, 997 lub 112 lub 47 85 512 00, 47 85 512 55
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej, 43-100 Tychy, ul. Nowokościelna 27, tel. 32 227 05 75
 • Tyska Niebieska Linia, tel. 32 322 70 04, codziennie 8.00 – 20.00
 • Ogólnopolskie Pogotowie Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, tel. 801 12 00 02
 • Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia”, 43-100 Tychy, ul. Nałkowskiej 19, tel. 32 720 52 42
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 43-100 Tychy, ul. Budowlanych 59, tel. 32 227 35 40
 • NZOZ MENS SANA Ośrodek Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień, 43-100 Tychy,  Bukowa 20, tel. 32 327 51 83
 • Telefon Zaufania dla dzieci i Młodzieży 116 111
 • Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna, 43-100 Tychy,  ul. Andersa 16, tel. 32 227 23 92

Świąteczna historia o morderstwie rodziny Lawsonów

150 150 I Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego w Tychach

Aleks Lach

Nikola Łubocka

Świąteczna historia o morderstwie rodziny Lawsonów

Dla większości ludzi Święta Bożego Narodzenia kojarzą się z beztroską, szczęściem, jedzeniem, na które niektórzy z nas wyczekują cały rok, z czasem spędzonym w rodzinnym gronie, ale czy właśnie tak wyglądają Święta w każdej rodzinie? Z racji nieubłaganie płynącego czasu, który zbliża nas do tego okresu w roku, będziecie mieć okazję przeczytać o rodzinie Lawsonów, a raczej ich ostatnich dniach spędzonych właśnie w tej unikalnej świątecznej atmosferze.

Sprawa morderstwa rodziny, z klasy robotniczej z lat 20. XX wieku o szokującym rozwiązaniu

Rodzina Lawsonów, zdjęcie czarno-białe, tuż przed morderstwem

                                                     Portret rodziny Lawson, zrobiony na kilka dni przed tragedią.

Rodzina Lawsonów mieszkała w okolicy Germanton w Karolinie Północnej. Charles (43 lata) i Fannie (37 lat) dzięki uprawianiu tytoniu na dzierżawionej przez nich ziemi byli w stanie zakupić 100-letni drewniany dom, gdzie mogli wspólnie wychować siedmioro swoich dzieci: Marie (17 lat), Arthura (16 lat), Carrie (12 lat), Maybell (7 lat), Jamesa (4 lata), Raymonda (2 lata) i Mary Lou (4 miesiące). Niestety niedługo później ojciec dzieci poważnie zachorował. Wykryty u niego artretyzm przykuł mężczyznę do łóżka, co spowodowało duży uszczerbek w budżecie rodziny utrzymującej się głównie z uprawy roli. Spowodowało to, że Święta Bożego Narodzenia 1929 roku miały być skromne, a jak się później okazało, także wyjątkowo krwawe.

Wszystko się zaczęło, gdy kilka dni przed Wigilią Charles, pomimo marnej sytuacji finansowej, postanowił niespodziewanie wziąć swoją rodzinę na wielkie świąteczne zakupy. Obdarował wszystkich nowymi ubraniami, po czym wspólnie udali się do fotografa, by zrobić pamiątkowe rodzinne zdjęcie  (dokładnie to, które zostało powyżej załączone).

25 grudnia rozpoczął się jak każdy inny dzień, czyli stosunkowo spokojnie.      Najstarsza córka – Marie – wstała jako pierwsza i zaczęła przygotowywać śniadanie dla całej rodziny. Arthur wraz ze swoim kuzynem, który u niego nocował, wyszli z domu jeszcze przed śniadaniem, aby udać się na polowanie. Wrócili dopiero po kilku godzinach. Wtedy swój czas wolny poświęcili na strzelanie do puszek w ogrodzie, przy czym towarzyszył im Charles – głowa rodziny. W tym samym czasie kobiety oddawały się gotowaniu potraw na rodzinną kolację.

Chłopcy poprosili Charlesa o pożyczenie im kilku naboi, gdyż te im się skończyły. Mężczyzna stanowczo im odmówił, motywując to faktem, iż sam wieczorem będzie chciał wybrać się na polowanie. Przy takim obrocie spraw Arthur z kuzynem pojechali do miasta, by uzupełnić swój ekwipunek.

Po południu dwie dziewczynki – Carrie i Maybell – postanowiły wybrać się w odwiedziny do rodziny swojego wujka, który mieszkał w okolicy. Nigdy tam nie dotarły. Gdy wychodziły z posesji za szopą czekał na nie uzbrojony napastnik. Starsza dziewczynka została postrzelona jako pierwsza, a młodsza została trafiona w plecy, gdy próbowała uciekać. Ciała dzieci zostały zaciągnięte do szopy, a następnie zamknięte.  A to dopiero był początek tego, co miało się stać.

Już na tym etapie można zadać pytanie: “Dlaczego nikogo nie zaniepokoiły odgłosy wystrzałów?”. Odpowiedź jest niezwykle prosta. Całe sąsiedztwo w ten dzień wyruszyło na polowanie do lasu, więc na nieszczęście, nie było to w tym przypadku żadne odstępstwo od normy Strzały słychać było wszędzie…

Mama dzieci w tym czasie nosiła drewno na opał, jednakże ona również zmierzyła się z napastnikiem. Jak możecie się domyślić, nie miała nawet szans na reakcję, została postrzelona. Widziała to jej najstarsza córka – Marie. Uciekając do domu, od razu skierowała się w stronę kominka, by chwycić metalowy pręt stojący tuż obok, prawdopodobnie w celu obronienia się, ale było już za późno. Stała się czwartą ofiarą mężczyzny, gdy ten ją postrzelił, jej ciało bezwładnie wpadło do ognia.

Przerażającą myślą jest to, że równoległe do tych zdarzeń 4-letni James, 2-letni Raymond oraz ich kolega beztrosko bawili się w innym pomieszczeniu tego samego domu. Chłopcy słysząc zamieszanie, postanowili to sprawdzić. Byli świadkami okropnej tragedii, której ciąg dalszy dopiero miał nastąpić. Koledze Jamesa i Raymonda udało się uciec, a właściwie to po prostu sam napastnik mu na to zezwolił. Bracia już jednak takiej szansy nie mieli, widząc swoją mamę i siostrę, postanowili się ukryć – starszy wszedł pod łóżko, a młodszy uciekł do kuchni. Owe miejsca jednak okazały się nie być najlepszymi kryjówkami i tym samym liczba ofiar zwiększyła się do sześciu.

W kołysce płakało zbudzone hałasami najmłodsze z dzieci – Mary Lou. Zaledwie 4-miesięcznej dziewczynce sprawca również nie okazał ani krzty litości.

W niedługim odstępie czasowym po tych zdarzeniach dom Lawsonów odwiedził wujek dzieci, a brat Charlesa, z zamiarem złożenia świątecznych życzeń. Zastał widok, który nie śnił mu się w najgorszych koszmarach. Czym prędzej pobiegł na najbliższy posterunek policji zgłosić całe wydarzenie. Pierwsi policjanci, którzy zjawili się na miejscu nie byli w stanie zrozumieć, kto by mógł się tego dopuścić.

Najstarszy syn – Arthur – dowiedział się o całym zajściu od przypadkowego sklepikarza. Oczywiście nie uwierzył, ale od razu wrócił do domu. Na miejscu spotkał pracujących już śledczych, którzy stwierdzili, że na ten moment, tylko on jest jedyną potwierdzoną żywą osobą z rodziny.

Chwilę potem usłyszeli huk wystrzału dobiegający gdzieś z lasu. Policjanci wraz z Arthurem udali się tam. Ojca dzieci znaleźli leżącego pod drzewem, a obok niego broń, która przed chwilą wypaliła już ostatni śmiertelny strzał.

W tym momencie wszystko zaczęło składać się w całość. Sprawcą tylu zabójstw był sam Charles. Zabił szóstkę swoich dzieci oraz żonę, a swój morderczy maraton zwieńczył samobójstwem. Obok niego znaleziono również listy pożegnalne, ale oba zawierały tylko jedno  zdanie wprowadzające i tu się urywały. Pierwszy z nich rozpoczynał się od: “Nikt nie jest winny temu co się stało, oprócz…”, a kolejny od “Kłopoty mogą powodować..”. Dlaczego ich nie dokończył? Może po prostu sam nie potrafił zebrać myśli, a co dopiero ująć ich w konkretne słowa? A może była to celowa zagrywka z jego strony? Tego się już nie dowiemy, tę wiedzę zabrał ze sobą do grobu.  Nie dowiemy się również, czy darował Arthurowi życie, ponieważ szczególnie kochał swojego najstarszego syna, czy też obawiał się, że silny i postawny chłopak może udaremnić jego plan?

Nawet sam powód tej tragedii nie jest do końca jasny, ale powstało kilka możliwych teorii na ten temat. Najpopularniejszą z nich jest to, że Charles mógł doznać urazu mózgu po tym, jak uderzył się w głowę tępą częścią siekiery. Lekarz go tylko opatrzył, a mężczyzna przez kolejne tygodnie przeszedł poważna zmianę w aspekcie swojego zachowania, a mianowicie stał się on porywczy, agresywny, miewał też ataki płaczu. Kilka tygodniu przed zajściem z całą rodziną uczestniczył w pogrzebie swojego sąsiada, gdzie odbyła się ogólna rozmowa na temat życia i  śmierci. Mężczyzna uznał wówczas, że nigdy nie opuściłby swojej rodziny, a jeśli miałoby go zabraknąć, to wziąłby swoją całą rodzinę ze sobą na drugą stronę. Jak widać, był bardzo słownym człowiekiem. Po kilkudziesięciu latach bliscy znajomi rodziny bądź jej członkowie postanowili zabrać głos i uchylić rąbka tajemnicy. Oni sami słyszeli chociażby o tym, że najstarsza córka – Marie – mogła być w ciąży z własnym ojcem, co było po prostu karygodne.  Czy to właśnie to go zmotywowało do popełnienia tak okropnego czynu?              Wiele osób do dziś zadaje sobie to pytanie, ale sama odpowiedź nie jest już tak prosta.

W pogrzebie uczestniczyły setki osób, a cała ósemka (wraz z Charlesem) spoczęła w jednym, rodzinnym grobie. Brat Charlesa umożliwił zwiedzanie domu za drobną opłatą (25 centów), a strzelby, których użył sprawca, zostały wystawione na aukcji, co na dzisiejsze normy możemy uznać za co najmniej niemoralne. Dziś dom już nie istnieje, ale krążą pogłoski o tym, że cała farma, która wówczas należała do Lawsonów, jest nawiedzona.

Rodzinny grób rodziny Lawsonów, zdjęcie czarno-białe

                                                                          Rodzinny grób Lawsonów

Co się jednak działo po tym wszystkim z jedynym ocalałym? Arthur założył swoją rodzinę, miał czwórkę dzieci z żoną Niną, ale jednak nie było mu pisane długie i szczęśliwe życie. Zginął w wypadku samochodowy mając jedynie 32 lata.

Źródła:

RODZINA LAWSONÓW – ŚWIĄTECZNA HISTORIA | KAROLINA ANNA

TAJEMNICA ZDJĘCIA LAWSONÓW | KRYMINALNE HISTORIE

http://natropiemordercow.blogspot.com/2016/12/79-morderstwo-rodziny-lawson.html