ZAKWALIFIKOWANI KANDYDACI

  • 12 lipca 2022

ZAKWALIFIKOWANI KANDYDACI

646 343 I Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego w Tychach

WYMAGANE DOKUMENTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH, POTWIERDZAJACYCH WOLĘ PODJĘCIA NAUKI W I LO W TYCHACH

 

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  • kwestionariusz kandydata wraz z oświadczeniem rodziców/prawnych opiekunów o woli udziału w nieobowiązkowych zajęciach edukacyjnych z religii lub etyki (do pobrania tutaj)
  • 2 zdjęcia legitymacyjne (opisane na odwrocie: imię, nazwisko, klasa)
  • karta zdrowia (ze szkoły podstawowej)