WARUNKI REKRUTACJI

 • 11 czerwca 2022

WARUNKI REKRUTACJI

150 150 I Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego w Tychach

WARUNKI REKRUTACJI

do oddziału międzynarodowego

w I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. LEONA KRUCZKOWSKIEGO W TYCHACH

w roku szkolnym 2022/2023

O przyjęciu decyduje suma uzyskanych punktów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737) oraz wynik sprawdzianu kompetencji językowej i udział w rozmowie kwalifikacyjnej.

Rekrutację do oddziału międzynarodowego przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

Rekrutacja do klasy 1m z maturą międzynarodową oprócz zwykłych warunków obejmuje pisemny sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego oraz rozmowę kwalifikacyjną.

Sprawdzian kompetencji ma charakter zaliczeniowy. Kandydat do klasy 1m zalicza ten etap rekrutacji, jeśli ze sprawdzianu kompetencji otrzymuje co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów do uzyskania, tj. co najmniej 15 punktów (wynik pozytywny).

Tylko kandydaci, którzy osiągnęli pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowej wezmą udział w rozmowie kwalifikacyjnej prowadzonej w języku angielskim. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej uczniowie nie tylko zaprezentują zdolności językowe, ale przedstawią swoje zainteresowania i znajomość różnych zagadnień. Rozmowa kwalifikacyjna pozwoli komisji lepiej poznać kandydatów.

Wykaz przykładowych zagadnień, jakie mogą zostać poruszone podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz zakres materiału obowiązujący do sprawdzianu kompetencji językowych – zostanie zamieszczony na stronie internetowej szkoły.

Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przyjmowani są do oddziału międzynarodowego zgodnie z art. 132 ustawy Prawo oświatowe.

Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej z języka angielskiego oraz laureaci konkursu przedmiotowego z języka angielskiego organizowanego przez kuratorium oświaty są zwolnieni ze sprawdzianu kompetencji językowych.

Tylko kandydaci, którzy osiągnęli pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych zostają zakwalifikowani do dalszej części rekrutacji do klasy 1m, zgodnej z ogólnymi zasadami postępowania rekrutacyjnego.

Kandydaci, którzy osiągnęli wynik sprawdzianu kompetencji językowych niższy niż 50% mogą wziąć udział w rekrutacji do pozostałych klas, w sytuacji wolnych miejsc.

Jako zwykłe warunki rekrutacji brane są pod uwagę:

 • wyniki egzaminu ósmoklasisty
 • wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki, z języka obcego nowożytnego (w przypadku ocen z języków obcych uwzględnia się ocenę wyższą) oraz najwyższą spośród biologii, chemii, geografii, fizyki, historii
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem
 • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w132 ustawy Prawo oświatowe,
 • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.
Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna
język polski celujący:                     18 punktów

bardzo dobry:             17 punktów

dobry:                         14 punktów

dostateczny:                 8 punktów

dopuszczający:             2 punkty

18 punktów
matematyka celujący:                     18 punktów

bardzo dobry:             17 punktów

dobry:                         14 punktów

dostateczny:                 8 punktów

dopuszczający:             2 punkty

18 punktów
język obcy celujący:                     18 punktów

bardzo dobry:             17 punktów

dobry:                         14 punktów

dostateczny:                 8 punktów

dopuszczający:             2 punkty

18 punktów
Wybrane jedne zajęcia edukacyjne wskazane dla oddziału celujący:                     18 punktów

bardzo dobry:             17 punktów

dobry:                         14 punktów

dostateczny:                 8 punktów

dopuszczający:             2 punkty

18 punktów

 

Przedmioty podlegające punktowaniu:
język polski

matematyka

język obcy

Najwyższa spośród ocen wyszczególnionych przedmiotów:

biologia, chemia, geografia, fizyka, historia

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem
7 punktów
 

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

tytułu finalisty konkursu przedmiotowego 10 punktów
tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7 punktów
tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 punktów
Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty: dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego 10 punktów
dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7 punktów
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 punktów
tytułu finalisty konkursu przedmiotowego 7 punktów
tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 punktów
tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 3 punkty
Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: międzynarodowym 4 punkty
krajowym 3 punkty
wojewódzkim 2 punkty
powiatowym 1 punkt
W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych  zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa wyżej, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu 3 punkty
 Absolwenci zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty

przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Liczba punktów przeliczana jest zgodnie z § 8 rozp. MEN
Egzamin ósmoklasisty 100 punktów
Przeliczenie wyników egzaminu ósmoklasisty:

·   język polski – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent,

·  matematyka – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent,

·   język obcy nowożytny – 0,3 punktu za każdy uzyskany procent

 

maksymalnie 35 punktów

 

maksymalnie 35 punktów

 

maksymalnie 30 punktów

Dodatkowy warunek rekrutacyjny:

· Wynik sprawdzianu kompetencji językowych

30
Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji 230

INFORMACJE DODATKOWE

Uczniowie przyjmowani są do klasy 1m w kolejności zgodnej z sumą uzyskanych punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc (tzw. pierwszy etap rekrutacji).

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu liceum nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria:
 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców/opiekunów prawnych kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 1. Kryteria, o których mowa w ust. 3, mają jednakową wartość.