HARMONOGRAM DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH REKRUTACJI

  • 11 czerwca 2022

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH REKRUTACJI

150 150 I Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego w Tychach

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH REKRUTACJI

 

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt. 2, art. 154 ust. 5, art. 161 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) ustalony został następujący terminarz rekrutacji do klasy 1m z maturą międzynarodową:

 

Termin Wydarzenie
od  1 do 3 sierpnia 2022 r.

(do godz. 15.00)

Składanie wniosków o przyjęcie do klasy 1m wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
3 sierpnia 2022 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do liceum i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach
4 sierpnia 2022 r.

godz. 10.00

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych
5 sierpnia 2022 r.

godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych – informacja w szkole (wywieszona lista) oraz na stronie internetowej (lista kodowana)
9-10 sierpnia 2022 r. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami do klasy 1m
do 11 sierpnia 2022 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do liceum i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez prezydenta miasta wskazanych w oświadczeniach
12 sierpnia 2022 r., godz. 10.00            Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy 1m
od 16 do 18 sierpnia 2022 r. godz. 15.00 Potwierdzanie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata woli uczęszczania dziecka do klasy 1m
19 sierpnia 2022 r. 

(do godz. 14.00)

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy 1m
do 25 sierpnia 2022 r. Składanie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydatów wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy w przypadku nieprzyjęcia kandydata do klasy 1m
do 3 dni od złożenia wniosku o uzasadnienie Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia
do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

W przypadku wolnych miejsc w klasie 1m prowadzone będzie postępowanie rekrutacyjne zgodnie z art. 161 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.).