Organizacja matury

 • 2 maja 2022

Organizacja matury

899 523 I Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego w Tychach

Organizacja egzaminu maturalnego 2022

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zaleca się, aby przychodząc do szkoły na egzamin, zabrać jedynie niezbędne rzeczy, w szczególności przybory niezbędne na danym egzaminie i czarne pióra/długopisy. W arkuszu maturalnym piszemy wyłącznie na czarno. Nie wolno używać ołówków.
 3. W czasie egzaminów maturzyści mogą korzystać z szafek w szatniach.
 4. Zdający może przynieść na egzamin butelkę wody, którą ustawia w sali na podłodze przy swoim stoliku.
 5. Zdający zgłaszają się do swoich sal egzaminacyjnych na pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu, tj. o 8.30 lub o 13.30. Na egzamin maturalny nie wolno się spóźnić!
 6. Zdający pozostawiają okrycia wierzchnie oraz torby/torebki na zewnątrz sali egzaminacyjnej i podchodzą pod drzwi sal egzaminacyjnych.
 7. Przed wejściem do sali egzaminacyjnej zdający podchodzą kolejno do stolika, gdzie okazują dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość, podpisują listę obecności, odbierają naklejki z numerem PESEL od członków zespołu nadzorującego, a przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego losuje w ich obecności numery stolików, przy których będą pracować.
 8. Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zmianie porządku wpuszczania zdających do sal egzaminacyjnych w celu uniknięcia tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
 9. Zdający mają zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych. Wniesienie urządzenia telekomunikacyjnego jest podstawą do unieważnienia egzaminu.
 10. Do sali egzaminacyjnej zdający mogą wnieść wyłącznie przybory wymienione w komunikacie dyrektora CKE o przyborach: czarny długopis/pióro, cyrkiel, linijkę, kalkulator prosty itp. Nie można wnosić ani korzystać z ekierki, kolorowych długopisów, ołówka, gumki itp.
 11. W czasie egzaminu zdający nie kontaktują się ze sobą.
 12. Zdający nie mogą pożyczać materiałów od innych zdających.
 13. Sale egzaminacyjne należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży hałas) oraz po egzaminie.
 14. Dyrektor szkoły, na podstawie informacji uzyskanych od zdających, informuje członków zespołu nadzorującego przeprowadzającego egzamin w sali egzaminacyjnej, że w danej sali do egzaminu przystępuje zdający chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie. Członkowie zespołu nadzorującego powinni posiadać taką wiedzę, aby nie interpretować takich objawów w przypadku danego zdającego jako objawów „niepokojących”.
 15. Przy wejściach do budynku szkoły, w salach egzaminacyjnych, na stolikach ze słownikami znajdują się pojemniki z płynem do dezynfekcji rąk przeznaczonymi dla zdających oraz innych osób biorących udział w przeprowadzaniu egzaminu maturalnego.
 16. Nauczyciele i uczniowie zobowiązani są do dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku, każdorazowo przy wejściu i wyjściu z sali egzaminacyjnej.
 17. W budynku szkoły pomieszczenie nr 14 zostało zaadaptowane na izolatorium.
 18. W sytuacji nagłego pogorszenia samopoczucia ucznia lub nauczyciela członek zespołu nadzorującego powiadamia o sytuacji dyrektora szkoły, który podejmuje dalsze czynności.
 19. W czasie trwania egzaminu maturalnego zdający nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej.
 20. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić zdającemu na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.
 21. Zdający sygnalizuje potrzebę wyjścia z sali egzaminacyjnej przez podniesienie ręki.
 22. Zdający, po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na wyjście z sali, pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w sali.
 23. Zdający, może korzystać w czasie trwania części pisemnej egzaminu maturalnego ze sprzętu medycznego i leków, pod warunkiem że taka konieczność została zgłoszona przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego przed rozpoczęciem egzaminu z danego przedmiotu.
 24. Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem przewodniczący zespołu nadzorującego informuje zdających o czasie pozostałym do zakończenia pracy, a w przypadku egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym oraz z języków obcych nowożytnych na wszystkich poziomach – dodatkowo przypomina zdającym o obowiązku przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi. Odpowiedź zaznaczona przez zdającego na karcie odpowiedzi jest ostateczna, niezależnie od odpowiedzi zaznaczonej w arkuszu.
 25. Jeśli zdający ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika. Przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego w obecności zdającego sprawdza kompletność materiałów, przestrzegając zasad określonych w Wytycznych. Arkusz pozostaje na stoliku.
 26. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali zdający wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym.
 27. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego przy stoliku zdającego, w jego obecności, sprawdza kompletność materiałów egzaminacyjnych (zakodowany arkusz maturalny oraz karta odpowiedzi), a następnie zezwala zdającemu na opuszczenie sali.
 28. Pracę każdego zdającego można pozostawić na stoliku do momentu odebrania prac od wszystkich zdających, można również zbierać je sukcesywnie. Jeden zdający pozostaje w sali do momentu zakończenia pakowania materiałów egzaminacyjnych (obserwuje proces pakowania materiałów w bezpiecznej odległości).

Egzamin w terminie dodatkowym, poprawkowym. Ogłoszenie wyników egzaminu

 1. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej, pod warunkiem że: przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony.
 2. Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego, przekazanie szkołom świadectw i aneksów oraz wydawanie świadectw odbędzie się 5 lipca 2022 roku w szkole.
 3. Wyniki egzaminu będą dostępne dla uczniów w systemie ZIU (zdający otrzymali hasła i loginu do systemu ZIU).
 4. Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym odbędzie się w dniach od 1 do 15 czerwca 2022 r.
 5. Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 23 sierpnia 2022 r., godz. 9.00. Ogłoszenie wyników sesji poprawkowej 9 września 2022 roku.