Zasady covidowe

 • 15 listopada 2021
Zasady covidowe. Plakat pokonajmy razem Koronawirusa
722 1024 I Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego w Tychach

 

Informacje dla uczniów i rodziców

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, rodziców, nauczycieli oraz wszystkich pracowników szkoły w roku szkolnym 2021/2022 wprowadza się rozwiązania organizacyjne, które pozwolą natychmiast zareagować na pojawienie się niebezpieczeństwa zachorowań na COVID-19 oraz pozwolą na sprawne dostosowanie sposobu nauki do aktualnej sytuacji epidemicznej z jednoczesnym zachowaniem ciągłości funkcjonowania szkoły.

I. Organizacja kształcenia.

 1. 1 września 2021 roku uczniowie wszystkich klas rozpoczynają naukę w trybie stacjonarnym.
 2. Zajęcia indywidualne, takie jak: indywidualny tok nauki, zajęcia rewalidacyjne, wspomaganie, prowadzone będą w trybie stacjonarnym w szkole.
 3. Na prośbę rodzica lub pełnoletniego ucznia nauczanie indywidualne może być prowadzone w trybie zdalnym. W sytuacji zajęć prowadzonych zdalnie, nauczanie indywidualne realizowane będzie z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams.
 4. Specjaliści: pedagog, psycholog, terapeuta realizują zajęcia z uczniami stacjonarnie, a w szczególnych przypadkach – z wykorzystaniem metod pracy na odległość.
 5. Nauczyciele stosują sposoby oceniania określone w Statucie Szkoły i przedmiotowych systemach oceniania, które zamieszczone są na stronie internetowej szkoły.

II. Obowiązki nauczycieli i wychowawców klas.

 1. Koordynatorem procesu dydaktyczno-wychowawczego uczniów jest wychowawca klasy.
 2. Wychowawca klasy przypomina uczniom podstawowe zasady obowiązujące podczas stacjonarnego trybu nauki oraz przekazuje uczniom informację o zasadach bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujących na terenie szkoły i zobowiązuje uczniów do ich przestrzegania.
 3. Wychowawca klasy na bieżąco monitoruje trudności wynikające z powrotu uczniów do stacjonarnej formy nauczania.
 4. Wychowawca klasy pozyskuje informacje na temat braków i trudności, jakie powstały u poszczególnych uczniów podczas nauczania zdalnego i przekazuje je nauczycielom prowadzącym zajęcia z uczniem.
 5. Wychowawca klasy na bieżąco monitoruje udział uczniów w zajęciach.
 6. Wychowawca klasy na bieżąco monitoruje liczbę zachorowań oraz frekwencję uczniów swojej klasy i zebrane informacje przekazuje szkolnemu koordynatorowi ds. bezpieczeństwa.
 7. Wychowawca współpracuje z nauczycielami uczącymi klasę, pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz rodzicami uczniów. Wszelkie niepokojące sytuacje natychmiast zgłasza dyrektorowi szkoły i rodzicom uczniów.
 8. Na podstawie dokonanej w maju i czerwcu 2021 roku oceny analizy materiału nauczania, jaki został zrealizowany podczas nauczania zdalnego, określono potrzeby w zakresie realizacji zajęć wspomagających uczniów. Realizacja zajęć wspomagających ze wskazanych przedmiotów rozpocznie się w pierwszej połowie września 2021 roku.
 9. Po powrocie uczniów do stacjonarnej formy edukacji pedagog i psycholog szkolny monitorują proces adaptacji w warunkach nauczania stacjonarnego, diagnozują trudności adaptacyjne i podejmują działania zaradcze. W przypadku wystąpienia trudności w tym zakresie podejmują działania w celu ich rozwiązania, monitorują ich przebieg aż do ich całkowitego rozwiązania, o czym informują dyrektora szkoły.
 10. Pedagog i psycholog szkolny są dostępni dla uczniów i ich rodziców zgodnie z harmonogramem i zasadami obowiązującymi w stacjonarnym trybie nauki.
 11. Stacjonarny harmonogram pracy pedagoga i psychologa szkolnego zostanie udostępniony na stronie internetowej szkoły oraz przesłany uczniom i rodzicom przez dziennik elektroniczny.

III. Wymagania sanitarno-epidemiologiczne obowiązujące w szkole

 1. Ogranicza się do minimum przychodzenie i przebywanie w szkole osób trzecich.
 2. Korespondencja szkolna przyjmowana jest w portierni lub pozostawiana w skrzynce na listy znajdującej się na zewnątrz budynku szkoły.
 3. Do budynku szkoły może wejść osoba (uczeń, pracownik szkoły, interesant) bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.
 4. Dla osób z zewnątrz prowadzi się rejestr, w którym odnotowuje się imię i nazwisko tej osoby, numer telefonu oraz cel wizyty w szkole.
 5. Wszystkie osoby wchodzące do budynku szkoły (pracownicy szkoły, uczniowie i osoby trzecie) obowiązkowo dezynfekują ręce i na terenie szkoły mają zakryte usta i nos maseczką oraz poddawane są pomiarowi temperatury. Jeśli temperatura przekracza 38°C osoba nie może wejść do budynku szkoły.
 6. W przypadku gdy zmierzona temperatura pracownika szkoły jest równa albo przekracza 38°C, pracownik nie podejmuje pracy i powinien skorzystać z porady lub teleporady medycznej.
 7. W przypadku gdy zmierzona temperatura ucznia jest równa albo przekracza 38°C, należy maksymalnie ograniczyć kontakt ucznia z innymi osobami i natychmiast powiadomić rodziców ucznia w celu odebrania go ze szkoły oraz przypomnieć o obowiązku skorzystania z porady lub teleporady medycznej.
 8. Jeżeli pracownik szkoły lub pielęgniarka szkolna zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). Do przyjazdu rodziców uczeń pozostaje w izolatorium pod opieką pielęgniarki szkolnej lub pracownika szkoły.
 9. Wszystkie osoby poruszające się w przestrzeni wspólnej szkoły starają się zachować bezpieczne odległości – zgodnie z zaleceniami GIS – minimum 1,5 m.
 10. Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem głównym. W zależności od tego, w której części szkoły mają lekcje, uczniowie opuszczają budynek szkoły wejściem głównym lub wejściem bocznym od strony boiska szkolnego.
 11. Ogranicza się liczbę uczniów korzystających z szatni wspólnych. Uczniowie pozostawiają okrycia wierzchnie na wieszakach przy salach lekcyjnych, w których się uczą.
 12. Uczniowie i pracownicy szkoły, przebywając w przestrzeni wspólnej (szatnie, korytarze, toalety) mają zakryte nos i usta.
 13. Wyznacza się stałe sale lekcyjne, do których przyporządkowana zostaje jedna klasa lub grupa.
 14. Wyznacza się sale, w których prowadzone są zajęcia grup oddziałowych lub międzyoddziałowych. Sale te podlegają dezynfekcji po każdej grupie uczniów.
 15. W miarę możliwości zajęcia wychowania fizycznego organizuje się na powietrzu.
 16. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.
 17. Rekomenduje się prowadzenie zajęć innych przedmiotów na powietrzu, o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne i jest to możliwe z uwagi na realizację podstawy programowej.
 18. O ile tylko pozwalają na to warunki atmosferyczne, przerwy śródlekcyjne uczniowie spędzają na boisku szkolnym lub w szkolnych atriach pod opieką nauczycieli dyżurnych.
 19. Uczniowie korzystają z własnych przyborów i podręczników. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 20. Sale oraz części wspólne (korytarze) muszą być wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 21. Infrastruktura szkoły i sprzęt sportowy muszą być regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 22. W szkole możliwe jest korzystanie ze źródełka wody z wyłączeniem doustnego poidełka.
 23. Uczniowie i pracownicy szkoły mogą korzystać ze sklepiku szkolnego zachowując ogólne zasady bezpieczeństwa obowiązujące w szkole w okresie pandemii.
 24. W szkole możliwa jest organizacja wyjść i wycieczek szkolnych z zachowaniem ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa pandemicznego. Wyjścia i wycieczki klasowe mają na celu integrację grupy. Do końca roku szkolnego 2021/2022 rekomenduje się organizację wycieczek w plenerze.
 25. Zasady pracy biblioteki szkolnej określa odrębna procedura.

IV. Procedura szybkiego powiadamiania szkoły o chorym uczniu

 1. Rodzic/opiekun prawny ucznia natychmiast informuje wychowawcę klasy drogą telefoniczną, mailową lub poprzez dziennik elektroniczny o potwierdzonym zachorowaniu na COVID-19 dziecka lub jakiegokolwiek innego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
 2. Rodzic/opiekun prawny ucznia natychmiast informuje wychowawcę klasy o objęciu kwarantanną z powodu COVID-19 dziecka lub jakiegokolwiek członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
 3. Powyższe informacje wychowawcy klas jak najszybciej przekazują dyrektorowi szkoły oraz szkolnemu koordynatorowi ds. bezpieczeństwa.
 4. Dyrektor szkoły powierza wychowawcy klasy oraz przewodniczącemu zespołu ds. bezpieczeństwa nadzorowanie sytuacji ucznia zarażonego COVID-19 lub ucznia przebywającego na kwarantannie lub członka jego rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym aż do zakończenia sprawy.
 5. Rodzic/opiekun prawny ucznia informuje wychowawcę klasy o wyzdrowieniu lub o zakończeniu kwarantanny z powodu COVID-19 ucznia lub członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie, a także o ewentualnym kontakcie ucznia z osobą chorą, bądź o przebywaniu w miejscu, gdzie doszło do pojawienia się ogniska COVID-19.