Organizacja egzaminu maturalnego 2021

  • 25 kwietnia 2021

Organizacja egzaminu maturalnego 2021

899 523 I Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego w Tychach

Organizacja egzaminu maturalnego 2021

 

Przed przystąpieniem do egzaminu maturalnego przeczytaj poniższe informacje!

Zapoznaj się z planem wejść do szkoły – znajdziesz go również poniżej
Organizacja egzaminu maturalnego 2021 – wyciąg ze szkolnej procedury

Podstawy prawne:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19 (ze zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.poz.2314 ze zm.)
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie egzaminu maturalnego (Dz.U.poz.482)
4. Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminu maturalnego opracowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz Główny Inspektorat Sanitarny
5. Komunikaty Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Informacje dotyczące przebiegu egzaminu maturalnego

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
3. Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem) oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki) może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.
4. Każdego dnia egzaminu zdający wchodzą do budynku szkoły wyznaczonymi wejściami. Zakłada się, że jednym wejściem wejdzie ok. 40 uczniów. Przy drzwiach wejściowych wchodzącym mierzona jest temperatura.
5. Przy odpowiednich wejściach do budynku szkoły na uczniów od godziny odpowiednio 8.15 i 13.15 czekać będą nauczyciele – członkowie zespołów nadzorujących z listami zdających w danej sali egzaminacyjnej.
6. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy: książek, telefonów komórkowych, maskotek itp. W trakcie egzaminu uczniowie nie mogą pożyczać przyborów od innych uczniów.
7. W czasie egzaminów szatnie uczniowskie będą zamknięte.
8. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Wyłączone z użytku będzie też „źródełko wody”. Zdający przystępujący do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogli zjeść przyniesiony przez siebie posiłek w przerwie między egzaminami. Posiłek można zostawić np. w reklamówce na wieszaku razem z okryciem wierzchnim.
9. Zdający może przynieść na egzamin butelkę wody, którą ustawia w sali na podłodze przy swoim stoliku.
10. Zaleca się aby uczniowie, którzy przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, w czasie przerwy opuścili budynek szkoły, aby pomieszczenia szkolne mogły zostać zdezynfekowane.
11. Czekając na wejście do szkoły albo do sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte maseczką usta i nos. Zaleca się również, aby zdający mieli rękawiczki (również dodatkowy komplet).
12. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal, w których jest przeprowadzany egzamin, po zajęciu miejsc przez uczniów.
13. Zdający wchodzą do budynku szkoły i do sali egzaminacyjnej kolejno, zachowując zalecane odległości i dezynfekując ręce.
14. Zdający poruszają się po szkole wyłącznie w wyznaczonych sektorach, jak najmniej przemieszczając się w budynku.
15. Po zakończeniu czynności technicznych przy drzwiach wejściowych zdający pozostawiają okrycia wierzchnie oraz torby/torebki na zewnątrz sali egzaminacyjnej i podchodzą pod drzwi sal egzaminacyjnych, ustawiają się, zachowując 1,5 m odległości.
16. Zdający pozostawiają okrycia wierzchnie na wieszakach ustawionych przy wejściach do sal egzaminacyjnych. Zdający w dużej sali gimnastycznej korzystają z szatni przy sali gimnastycznej.
17. Zaleca się, aby przychodząc do szkoły na egzamin, zabrać jedynie niezbędne rzeczy.
18. Zdający mogą pozostawić osobiste rzeczy (np. torby/torebki) w depozycie u pracowników szkoły. W tym celu przynoszą z domu podpisane swoim imieniem i nazwiskiem worki, w które wkładają rzeczy, które chcą przekazać w depozyt, i oddają je pracownikowi szkoły. Rzeczy przekazane w depozyt przechowywane będą przez pracowników szkoły w dużej szatni, woźniówce oraz sali 76.
19. Przed wejściem do sali egzaminacyjnej zdający podchodzą kolejno do stolika, gdzie okazują dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość, podpisują listę obecności, odbierają naklejki z numerem PESEL od członków zespołu nadzorującego, a przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego losuje w ich obecności numery stolików, przy których będą pracować.
20. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego prosi zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
21. Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zmianie porządku wpuszczania zdających do sal egzaminacyjnych w celu uniknięcia tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
22. Po zakończeniu czynności organizacyjnych w sali egzaminacyjnej, otrzymaniu arkusza egzaminacyjnego, sprawdzeniu przez członków zespołu egzaminacyjnego poprawności kodowania arkusza zdający mogą zdjąć maseczki i rękawiczki.
23. Uczniowie – jeżeli uznają to za właściwe – mogą mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.
24. Zdający mają zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych. Wniesienie urządzenia telekomunikacyjnego jest podstawą do unieważnienia egzaminu.
25. Do sali egzaminacyjnej zdający mogą wnieść wyłącznie przybory wymienione w komunikacie dyrektora CKE o przyborach: czarny długopis/pióro, cyrkiel, linijkę, kalkulator prosty itp. Nie można wnosić ani korzystać z ekierki, kolorowych długopisów, ołówka, gumki itp.
26. W czasie egzaminu zdający nie kontaktują się ze sobą.
27. W czasie egzaminu zdający mają obowiązek zakrywania maseczką ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym.
28. Zdający nie mogą pożyczać materiałów od innych zdających.
29. Zdający muszą pracować w warunkach zapewniających samodzielność ich pracy. Przyjmuje się, że odległość pomiędzy zdającymi oraz pomiędzy zdającymi i członkami zespołu nadzorującego wynosi 1,5 metra
30. Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku powinny być otwarte, tak aby zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać. Wyjątek stanowi egzamin z języków obcych nowożytnych w zakresie zadań na rozumienie ze słuchu, podczas których odtwarzane jest nagranie z płyty CD oraz sytuacje,
w których sale egzaminacyjne są wietrzone, tak aby nie tworzyć przeciągów.
31. Sale egzaminacyjne należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży hałas) oraz po egzaminie.
32. Dyrektor szkoły informuje członków zespołu nadzorującego przeprowadzającego egzamin w sali egzaminacyjnej, że w danej sali do egzaminu przystępuje zdający chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie.
Członkowie zespołu nadzorującego powinni posiadać taką wiedzę, aby nie interpretować takich objawów w przypadku danego zdającego jako objawów „niepokojących”.
33. Przy wejściach do budynku szkoły, w salach egzaminacyjnych, na stolikach ze słownikami znajdują się pojemniki z płynem do dezynfekcji rąk przeznaczonymi dla zdających oraz innych osób biorących udział w przeprowadzaniu egzaminu maturalnego.
34. Nauczyciele i uczniowie zobowiązani są do dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku, każdorazowo przy wejściu i wyjściu z sali egzaminacyjnej.
35. W budynku szkoły pomieszczenie nr 14 zostało zaadaptowane na izolatorium.
36. W sytuacji nagłego pogorszenia samopoczucia ucznia lub nauczyciela członek zespołu nadzorującego powiadamia o sytuacji dyrektora szkoły, który podejmuje dalsze czynności.
37. W czasie trwania egzaminu maturalnego zdający nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej.
38. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić zdającemu na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.
39. Zdający sygnalizuje potrzebę wyjścia z sali egzaminacyjnej przez podniesienie ręki.
40. Zdający, po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na wyjście z sali, pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w sali.
41. Zdający, który jest chory, może korzystać w czasie trwania części pisemnej egzaminu maturalnego ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę, pod warunkiem że taka konieczność została zgłoszona przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego przed rozpoczęciem egzaminu z danego przedmiotu.
42. Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem przewodniczący zespołu nadzorującego informuje zdających o czasie pozostałym do zakończenia pracy, a w przypadku egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym oraz z języków obcych nowożytnych na wszystkich poziomach – dodatkowo przypomina zdającym o obowiązku przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi. Odpowiedź zaznaczona przez zdającego na karcie odpowiedzi jest ostateczna, niezależnie od odpowiedzi zaznaczonej w arkuszu.
43. Jeśli zdający ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika.
Przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego w obecności zdającego sprawdza kompletność materiałów, przestrzegając zasad określonych w Wytycznych. Arkusz pozostaje na stoliku.
44. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali zdający wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym.
45. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego przy stoliku zdającego, w jego obecności, sprawdza kompletność materiałów egzaminacyjnych (zakodowany arkusz maturalny oraz karta odpowiedzi), a następnie zezwala zdającemu na opuszczenie sali.
46. Pracę każdego zdającego można pozostawić na stoliku do momentu odebrania prac od wszystkich zdających, można również zbierać je sukcesywnie. Jeden zdający powinien pozostać w sali do momentu zakończenia pakowania materiałów egzaminacyjnych (obserwuje proces pakowania materiałów w bezpiecznej odległości).
47. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania w odrębnym pomieszczeniu zdającego, członka zespołu nadzorującego lub innej osoby zaangażowanej w przeprowadzanie egzaminu, przejawiającej objawy choroby dyrektor szkoły może podjąć decyzję o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających, którzy
przystępowali do danego egzaminu w danej sali, jeżeli z jego oceny sytuacji będzie wynikało, że takie rozwiązanie jest niezbędne.
48. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego lub pracownika szkoły dyrektor szkoły informuje powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia – także pogotowie ratunkowe.
49. W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, zdający powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.

Egzamin w terminie dodatkowym, poprawkowym. Ogłoszenie wyników egzaminu

1. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej, pod warunkiem że: przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony.
2. Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego, przekazanie szkołom świadectw i aneksów oraz wydawanie świadectw odbędzie się 5 lipca 2021 roku w szkole.
3. Wyniki egzaminu będą dostępne dla uczniów w systemie ZIU.
4. Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym odbędzie się w dniach od 1 do 16 czerwca 2021 r.
5. Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 24 sierpnia 2021 r., godz. 9.00. Część ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym nie jest przeprowadzana. Ogłoszenie wyników sesji poprawkowej 10 września 2021 roku.

Plan wejść do szkoły, na sale egzaminacyjne – matura pisemna maj 2021

Tabelka z wejściami do szkoły podczas egzaminu maturalnego

Plan wejść do szkoły, na sale egzaminacyjne – matura pisemna maj 2021

Sale maturalne od 11.05 Tabelka